SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Výrobky podľa REACH PDF 

Ak ste výrobcom alebo dovozcom výrobkov je možné, že pre Vás vyplývajú určité povinnosti v rámci REACH. Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) je najkomplexnejší právny predpis EU a je jedným z najprísnejších chemických regulačných systémov na svete. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné Nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach

Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) je najkomplexnejší právny predpis EU a je jedným z najprísnejších chemických regulačných systémov na svete. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné Nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach.

 

Ak ste výrobcom alebo dovozcom výrobkov je možné, že pre Vás vyplývajú určité povinnosti v rámci REACH. Tieto stránky Vám pomôžu pochopiť kľúčové problémy, ktoré musíte zvážiť, aby ste vedeli ako splniť zákonné požiadavky podľa novej chemickej legislatívy REACH.

ČO JE V RÁMCI NARIADENIA REACH VÝROBOK?

(Podľa ECHA Guidance on requirements for substances in articles)

Výrobkom je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.“ (REACH, článok 3 ods. 3).
Aby bolo možné určiť, či predmet spĺňa definíciu výrobku podľa nariadenia REACH, musíme posúdiť funkcie predmetu a jeho vlastnosti. (Termín "predmet" v zásade môže predstavovať akýkoľvek produkt v dodávateľskom reťazci)

Þ Funkcia predmetu - termín "funkcia" v definícii výrobku by mala byť interpretovaná v zmysle hlavného princípu určujúceho použitie tohto predmetu

Þ Tvar značí trojrozmernú formu predmetu, teda jeho hĺbku, šírku a výšku.

Þ Povrch značí vonkajšiu vrstvu predmetu.

Þ Prevedenie znamená usporiadanie „prvkov prevedenia“ tak, aby najlepšie spĺňali osobitný účel.

Prvky tvar, povrch a prevedenie predstavujú fyzickú podobu výrobku a môžu sa chápať ako iné vlastnosti než chemické a nesmú sa zamieňať s fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z chémie materiálov, z ktorých je predmet vyrobený.

Podľa článku 3(3) Nariadenia REACH tvar, povrch alebo prevedenie, musí byť zámerne stanovené v priebehu výrobného procesu ("výrobný proces (krok)" predmetu môže byť aj montáž komponentov (ktoré samé o sebe môžu byť výrobky) komplexného výrobku (napr. notebook).

Súbor predmetov, ktoré sú dodané iba ako zhromaždené predmety naopak, nemajú konkrétny výrobný krok, počas ktorého je vytvorený konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie daného súboru alebo sady. To platí bez ohľadu na to, či sú predmety:

Þ používané samostatne (napr. rôzne misy a misky z kuchynského setu),

Þ používané spoločne (napr. prenosné elektrické náradie sa skladá z nástrojov, batérie a nabíjačky), alebo

Þ zostavené do jedného objektu (napr.  balenie bytového nábytku).


Preto súbor predmetov nemôže byť považovaný za jeden výrobok, ale musia byť považované za  viaceré výrobky, látky a/alebo zmesi.


Látky, prípravky a výrobky môžu byť obsiahnuté vo vnútri obalu. Tento obal, či je to škatuľa, plastový baliaci materiál alebo plechovka sa v rámci nariadenia REACH môže považovať za výrobok

 

KOHO SA TÝKAJÚ POVINNOSTI PRE LÁTKY VO VÝROBKOCH PODĽA NARIADENIA REACH?

Podľa Guidance in a Nutshell, Requirements for Substances in Articles


Výrobcovia - firmy vyrábajúce výrobky

Výrobky môžu byť vyrobené z komponentov, ktoré sú už samy o sebe výrobky, a tiež z látok alebo zmesí látok, ktoré sú transformované do výrobkov alebo súčastí predmetov počas výrobného procesu. Bez ohľadu na výrobný proces, môžu spoločnosti, ktoré vyrábajú tovar v rámci EHP môžu mať povinnosti pre látky obsiahnuté v ich výrobkoch.

Dovozcovia - firmy dovážajúce výrobky

Spoločností so sídlom v EHP môžu importovať výrobky z krajín mimo EHP, alebo v rámci EU dodávať svojim zákazníkom, alebo dodávať na výrobu nových výrobkov. Tieto spoločnosti môžu mať rovnaké povinnosti pre látky obsiahnuté v dovážaných výrobkoch ako spoločnosti vyrábajúce tieto výrobky v rámci EHP.

Dodávatelia - firmy, ktoré dodávajú výrobky

Spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh v EHP musia tiež plniť určité požiadavky týkajúce sa látok vo výrobkoch a to bez ohľadu na to, či tieto výrobky vyrábajú samy, alebo ich nakupujú (vnútri alebo mimo EHP). Vzhľadom na uvedené obchodníci sú tiež dodávatelia výrobkov a povinnosti pre látky vo výrobkoch sa môžu dotýkať aj ich.

 

POVINNOSTI PRE LÁTKY VO VÝROBKOCH PODĽA NARIADENIA REACH

Podľa Guidance on requirements for substances in articles