SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Užitočné linky - stavebné výrobky PDF 

www.zsps.sk - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

www.sksi.sk - Slovenská komora stavebných inžinierov

www.telecom.gov.sk - Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

www.minzp.sk - Ministerstvo životného prostredia SR

www.economy.gov.sk - Ministerstvo hospodárstva SR

www.geodesy.gov.sk - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

www.uvo.gov.sk - Úrad pre verejné obstarávanie SR

www.hazz.sk - Úrad požiarnej ochrany MV SR

www.normoff.gov.sk - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

www.pamiatky.sk - Pamiatkový úrad SR

Oznamovacia povinnosť výrobcov, dovozcov, dodávateľov a predávajúcich týkajúcich sa nebezpečných výrobkov:

Oznámenie výrobcov a distribútorov o nebezpečných výrobkov

Forma hlásenia o nebezpečnom výrobku pre výrobcu, dovozcu, dodávateľa alebo predávajúceho zasielané orgánom dozoru