SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Riziká stavebných výrobkov PDF 

Súčasné stavebníctvo prináša mnoho nebezpečenstiev. Okrem starších hrozieb olova, oxidu kremičitého a azbestu musia pracovníci pracovať s nebezpečnými chemickými látkami a modernými pokročilými materiálmi.

Dynamická povaha neustále sa meniacich stavenísk prináša mnoho zmien - ako nebezpečenstvá vystavenia nebezpečných chemických látok. Tieto chemické látky môžu byť karcinogénne, mutagénne, toxické pre reprodukciu, nebezpečné pre životné prostredie alebo endokrinné disruptory.

Schéma ukazuje dopad na stavebné výrobky obsahujúce chemické látky, kontroly a súvisiace legislatívy:

Vysvetlivky k schéme:

Výrobca chemických látok: Nová európska chemická legislatíva s účinnosťou od 1.6.2008 zavádza pre dovozcov alebo výrobcov chemických látok alebo zmesí povinnosť zaslať Európskej chemickej agentúre registráciu chemických látok, ktoré sú vyrobené alebo dovezené do EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v množstve ≥ 1 tone za rok (okrem platných výnimiek).

Výrobca stavebných výrobkov: Uplatňuje svoju registračnú povinnosť podľa čl. 7(1) REACH, pre látky obsiahnuté vo výrobkoch len ak sú splnené podmienky z čl. 7(1) a 7(6)a to: látka sa má uvoľňovať pri predpokladaných pdmienkach použitia; celkové množstvo látky vo výrobkoch je väčšie ako 1 tona ročne na výrobcu alebo dovozcu; látka na nebola dané použitie ešte registrovaná

1) Povinnosť registrácie sa týka aj dovozcov zmesí alebo výrobcov výrobkov v EÚ/EHP. Títo dovozcovia, alebo výrobcovia sú povinní registrovať látky obsiahnuté v zmesiach alebo výrobkoch za určitých zákonom stanovených podmienok. Samotná registrácia sa netýka zmesí alebo výrobkov, ale látok, ktoré obsahujú. Na následných užívateľov sa registrácia nevzťahuje.

Distribútor chemických látok a zmesí: Je povinný registrovať látky obsiahnuté v zmesiach alebo výrobkoch za určitých zákonom stanovených podmienok. Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.

2) Distribútor (vrátane maloobchodného predajcu) a následný užívateľ môžu prevziať klasifikáciu látky alebo zmesi odvodenú podľa ustanovení hlavy II nariadenia CLP od iného subjektu v dodávateľskom reťazci, napríklad z karty bezpečnostných údajov, pod podmienkou, že nezmenia zloženie látky alebo zmesi.

KBÚ: Hlavný nástroj sprostredkovania informácií na bezpečné používanie chemických látok a zmesí, poskytuje informácie v dodávateľskom reťazci smerom nadol ale aj nahor, vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v dodávateľskom reťazci (musia byť v súlade).

3) V expozičnom scenári je potrebné zabezpečiť zhodu podmienok určujúcich expozíciu ľudí a životného prostredia. Pokiaľ ide o expozíciu na pracovisku, prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík obyčajne súvisia s danou pracovnou úlohou alebo daným pracoviskom.

Expozičné scenáre: Súbor podmienok vrátane prevádzkových podmienok a opatrení manažmentu rizík, ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo používa počas svojho životného cyklu a ako výrobca alebo dovozca kontroluje, alebo odporúča následným užívateľom kontrolovať expozíciu ľudí alebo životného prostredia.

4) Dovážané látky musia byť klasifikované, označované a balené v súlade s kritériami nariadenia CLP od 1. decembra 2010. Klasifikácia látok v súlade so smernicou o nebezpečných látkach bude pokračovať do 1. júna 2015. Dovtedy sa musí klasifikácia látok podľa nariadenia CLP a smernice o nebezpečných látkach uvádzať v karte bezpečnostných údajov. Dovážané zmesi musia byť klasifikované v súlade s kritériami nariadenia CLP od 1. júna 2015.

Výrobcovia stavebného výrobku: Výrobky môžu byť vyrobené z komponentov, ktoré sú už samy o sebe výrobky, a tiež z látok alebo zmesí látok, ktoré sú transformované do výrobkov alebo súčastí predmetov počas výrobného procesu. Bez ohľadu na výrobný proces, môžu spoločnosti, ktoré vyrábajú tovar v rámci EHP môžu mať povinnosti pre látky obsiahnuté v ich výrobkoch.
Dovozcovia stavebného výrobku: Spoločností so sídlom v EHP môžu importovať výrobky z krajín mimo EHP, alebo v rámci EU dodávať svojim zákazníkom, alebo dodávať na výrobu nových výrobkov. Tieto spoločnosti môžu mať rovnaké povinnosti pre látky obsiahnuté v dovážaných výrobkoch ako spoločnosti vyrábajúce tieto výrobky v rámci EHP.
Dodávatelia stavebného výrobku: Spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh v EHP musia tiež plniť určité požiadavky týkajúce sa látok vo výrobkoch a to bez ohľadu na to, či tieto výrobky vyrábajú samy, alebo ich nakupujú (vnútri alebo mimo EHP). Vzhľadom na uvedené obchodníci sú tiež dodávatelia výrobkov a povinnosti pre látky vo výrobkoch sa môžu dotýkať aj ich.

Oznámenie výrobcov a distribútorov o nebezpečných výrobkov / Forma hlásenia o nebezpečnom výrobku pre výrobcu, dovozcu, dodávateľa alebo predávajúceho zasielané orgánom dozoru

5); 14) Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov je podľa zákona zodpovedný zamestnávateľ. Jeho povinnosťou je organizovať zodpovedajúce opatrenia a dohliadať na ich plnenie. Základné princípy starostlivosti, výberu, poskytovania, údržby, oboznamovania a kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len ”OOPP”) by mali byť zahrnuté aj do podnikovej politiky BOZP.

BOZP: Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia vzniknutých pri práce. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ povinný pri vykonávaní určených činností zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov pri práci.

6) Článok 33 zaväzuje dodávateľov výrobkov zistiť, či a v akej koncentrácii sa nachádzajú látky z kandidátskeho zoznamu vo výrobkoch. Predpokladá sa, že výrobcovia vedia, z čoho sú zložené ich výrobky. To však nevyhnutne neznamená, že vedia podrobné zloženie látok a zmesí vo výrobkoch, ktoré predávajú. KBU obsahujú informácie o prítomnosti látok, ktoré sú už klasifikované ako nebezpečné, avšak často nie sú uvedené presné koncentrácie látok. Relevantné informácie môže získať prostredníctvom komunikácie v dodávateľskom reťazci smerom nahor aj nadol.

STAVEBNÝ VÝROBOK je definovaný ako každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby; zostava je stavebný výrobok uvedený na trh jedným výrobcom ako súprava aspoň dvoch oddelených zložiek, ktoré sa musia zložiť, aby sa mohli zabudovať do stavby; stavby sú definované ako budovy a inžinierske stavby.

7) Dodávateľ výrobkov, ktoré obsahujú látku uvedenú na Kandidátskom zozname v koncentrácií vyššej ako 0,1%, povinný poskytnúť dostatočné informácie, ktoré sú mu dostupné, svojim zákazníkom a na požiadanie do 45 dní spotrebiteľom, tieto informácie musia zabezpečiť bezpečné používanie výrobku. Výrobca a dovozca výrobkov povinný oznámiť ECHA, že jeho výrobky obsahujú látku uvedenú na kandidátskom zozname v prípade že je látka v koncentrácii vyššej ako 0.1% a jej celkové množstvo vo výrobkoch je nad 1t za rok na výrobcu alebo dovozcu.

SVHC látky, ktoré budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie, alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of very high concern,) sa identifikujú v súlade s kritériami nariadenia REACH (článok 57). Ide najmä o látky: CMR, PBT, vPvB a látky, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

8) Redukčný plán je súbor technických a organizačných opatrení na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, ktorý umožňuje znížiť emisie v takej miere, ktorá by sa dosiahla uplatnením emisných limitov určených v prílohe č. 3. Na tento účel môže prevádzkovateľ zariadenia použiť akúkoľvek schému znižovania emisií vypracovanú špeciálne pre jeho zariadenie za predpokladu, že nakoniec dosiahne rovnaké zníženie emisií.

VOC : Prchavé organické zlúčeniny (VOC), obsiahnuté v stavebných výrobkoch, sú veľká skupina uhlíkatých chemických látok, ktoré sa ľahko vyparujú pri izbovej teplote. Zatiaľ čo väčšina ľudí môže cítiť vysoké hladiny niektorých prchavých organických zlúčenín, iné VOC nemajú žiadny zápach. Zápach neuvádza mieru rizika z inhalácie tejto skupiny chemických látok. Existujú tisíce rôznych prchavých organických zlúčenín vyrábaných a používaných v našom každodennom živote. Niektoré bežné príklady zahŕňajú: acetón, benzén, etylénglykol, formaldehyd, metylénchlorid, atď. VOCky majú veľmi nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

9) Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná, ale obsahuje minimálne jednu látku predstavujúcu riziko pre zdravie človeka alebo životné prostredie s koncentráciou ≥ 1 hmot. % v prípade neplynných zmesí a ≥ 0,2 objem. % v prípade plynných zmesí

Limity pre ŽP: posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

10) Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná, ale obsahuje látku, pre ktorú existujú expozičné limity Spoločenstva na pracovisku.

Expozičné limity boli stanovené len pre limitované množstvo látok, ktoré sa momentálne používajú na pracovisku. Každý členský štát Európskej únie si stanovuje svoje vlastné národné limity, obyčajne pre viaceré látky, než určuje daná smernica. Národné limity môžu byť záväzné (čo znamená, že sa musia dodržať) alebo indikačné (ako indikácia toho, čo by sa malo dosiahnuť). Zamestnávateľ musí zaistiť, že vystavenie (expozícia) pracovníkov neprekročí národné limity.

11) Toxické látky

12) Podľa Nariadenia (Hlava VIII, čl . 67) látka ako taká, látka v prípravku/zmesi alebo vo výrobku, pre ktorú sa v prílohe XVII uvádza obmedzenie, sa nesmie vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňa podmienky daného obmedzenia. To sa nevzťahuje na výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie látky vo vedeckom výskume a vývoji.

Obmedzenia ustanovenia Nariadenia REACH o obmedzeniach umožňujú zaviesť pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní látok predstavujúcich riziko pre zdravie človeka a životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť, úplný alebo čiastočný zákaz alebo iné obmedzenia na základe posúdenia týchto rizík.

13) Povinnosťou zamestnávateľa je určovanie a posudzovanie rizika nebezpečných chemických faktorov v mieste práce jeho zamestnancov. Zamestnávateľ získa dodatočné informácie potrebné pre posúdenie rizika od dodávateľa alebo z iných ľahko dostupných zdrojov. Ak je to vhodné, tieto informácie obsahujú osobitné posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov určené na základe právnych predpisov spoločenstva o chemických faktoroch. Zamestnávateľ musí vyhodnocovať riziko v súlade s článkom 9 smernice 89/391/EHS a uvedie, ktoré opatrenia vykonal v súlade s článkami 5 a 6 tejto smernice.

Príjemca - Stavebné firmy: Zamestnávateľ zabezpečí, aby sa riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov na pracovisku vyplývajúce z nebezpečných chemických faktorov vylúčilo alebo znížilo na minimum. Povinnosť poskytovať informácie pre príjemcu výrobkov platí, ako náhle je na web stránke ECHA zverejnený kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľké obavy (minimálne má byť oznámený názov látky)

Spotrebiteľ: Účelom článku 33 je zaistiť, aby spolu s výrobkami boli komunikované dostatočné informácie, aby sa umožnilo ich bezpečné použitie.  Informácie, ktoré sú k dispozícii výrobcovi výrobkov, potrebné na bezpečné používanie výrobku, sa na základe požiadavky musia poskytnúť aj spotrebiteľom (článok 33 ods. 2). Informácie sa spotrebiteľom musia poskytnúť bezplatne do 45 dní od prijatia požiadavky.

16) Vlastnosti výrobku

 


Ako vstupujú toxické chemikálie do tela?

Chemikálie môžu spôsobiť zranenie rôznymi spôsobmi v závislosti od ich formy. Cesty do tela vedu pri ich vdýchnutí alebo dýchanií, požití alebo prehĺtaní a vstrebávaní cez kožu:

 

 • Vdýchnutie alebo dýchanie je najčastejšia cesta vstupu. Niektoré toxické plyny a pary pôsobia podráždenie v nose a hrdle a varujú o svojej prítomnosti. Iné, však, môžu preniknúť hlboko do pľúc a následne do krvného obehu.
 • Požitie alebo prehĺtanie je možné tam, kde sú chemické látky, napr. ako je olovo v riediteľných náterových hmotách, keď pracovník po práci s nimi fajčí alebo konzumuje, bez toho aby si najprv umyl ruky. Toxické výpary tiež kontaminujú pitnú vodu alebo príbory, alebo keď sa jedlá konzumujú v mieste s ich prácou.

Nebezpečné chemické činitele (najmä vo zváracom priemysle):

 • Zinok: Používa sa na výrobu mosadze, pozinkovaných kovov a ďalších zliatin. K vdychovaniu výparov môže dôjsť pri zváraní alebo rezaní pozinkovaných kovov. Expozícia  kovovým dymom môže spôsobiť horúčku.
 • Kadmium: Používa sa ako preventívny náter pred hrdzou na oceľ a ako legovací prvok. Akútna expozícia môže spôsobiť vážne podráždenie pľúc, pľúcny edém, a smrť. Dlhodobá expozícia môže mať za následok emfyzém a môže poškodiť obličky. OSHA odhaduje okolo 70.000  zamestnancov mu bolo vystavených v stavebníctve.
 • Berýlium: Používa sa ako legovací prvok s meďou a ďalšími základnými kovmi. Akútna expozícia môže spôsobiť pneumóniu. Dlhodobá expozícia môže mať za následok dýchavičnosť, chronický kašeľ, a významný úbytok na váhe, spolu s únavou a celkovou slabosťou.
 • Oxid železitý: Železo je hlavný legovací prvok vo výrobe oceli. Počas zváracieho procesu, vznikajú toxické výpary oxidu železitého spojením železa s elektródou. Primárnymi akútnymi účinkami tejto expozície sú: podráždenie nosohltanu, hrtanu a pľúc.
 • Ortuť: Zlúčeniny používané na náter kovov, aby sa zabránilo korózii alebo inhibícii rastu rias (námornícka farba). Pod intenzívnym teplom oblúka alebo plameňa sa produkujú výpary ortuťe. Expozícia môže vyvolať bolesti brucha, hnačky, poškodenie obličiek, alebo respiračné zlyhanie. Dlhodobá expozícia môže vyvolať triašku, poruchy CNS, a poškodenie sluchu.
 • Olovo: zváranie a rezanie zliatin alebo kovov, ktorých povrchy boli natreté olovnatou farbou produkuje výpary oxidu olovnatého. Inhalácia alebo požitie môže spôsobiť otravu olovom. Olovo nepriaznivo ovplyvňuje mozog, centrálny nervový systém, obehový systém, reprodukčný systém, obličky a svaly.
 • Medzi ďalšie nebezpečné patria aj: Fluoridy, Chlórované uhľovodíké rozpúšťadlá, Fosgén, Oxid uhoľnatý, Ozón, Oxidy dusíka

Nebezpečné chemické činitele (najmä v stavebnom priemysle), ktoré spôsobujú podráždenie, poškodenie kože:

Hlboké poškodenie tkanív alebo kože z kontaktu so zásadou môže byť vážnejšie ako z kontaktu s kyselinou. Pozor na bežné chemikálie používané v stavebníctve, ktoré môžu spôsobiť popáleniny, ako sú:

 • Vysoko kyslé priemyselné čističe a rozpúšťadlá, ktoré sa používajú na odstránenie hrdze
 • Vápno, ktoré je veľmi zásadité, môže byť skombinované s pôdou, asfaltom, cementom a sadrou
 • Výrobky obsahujúce lúh, ktorý tiež obsahuje vápno, a ktoré rozpúšťajú živé tkanivá a povrchy
 • Riedidlá alebo odstraňovače, ako terpentín alebo acetón, s ktorými pracovníci, ktorí maľujú môžu prísť do styku
 • Epoxidové živice, ktoré sa často používajú v betóne a iných lepidlách,  povrchových náteroch, laminátoch, farbách a nosičoch, nástrojoch, elektrických izoláciách, atď..
 • Kovoobrábacie kvapaliny, ktoré môžu obsahovať ropné alebo minerálne oleje známe, že spôsobujú rakovinu kože
 • Benzín a decht, ktoré sú uhľovodíkmi, majú tiež dráždiace účinky a môžu sa vstrebávať pri kontakte s telom

Pri práci s chemickými látkami a zmesami je treba dbať na bezpečnosť svoju i okolia. Používaním OOPP dokážete zredukovať kontakt s nimi na minimum. Naša ponuka: Ochrana pokožky >> Ochrana očí >> Ochrana dýchacích ciest >> Helmy, prilby >>