SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Stavebné výrobky PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme

Ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu stavebného výrobku pre uvedenie na trh:

  • Formulár pre oznámenie stavebného výrobku
  • Karta bezpečnostných údajov (KBU)
  • Správu o bezpečnosti stavebného výrobku
  • Textová časť etikety
  • Návod na použitie, ak nie je uvedený na obale

V rámci kooperácie s certifikovanými laboratóriami Vám ponúkame aj naše laboratórne služby v prípade potreby testovania účinnej látky obsiahnutej v biocídných výrobkoch. Viac informácii.

 

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.


Najhlavnejšou úlohou v stavebníctve je zabezpečiť odolnosť a trvácnosť materiálov použitých pri konštrukcii objektov. Za týmto účelom sa používa široká škála farieb, náterov a lakov, ktoré však obsahujú množstvo prchavých organických látok. Tieto látky majú pri dlhodobej expozícii nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. O tom čo by mala obsahovať etiketa týchto výrobkov ako aj o hraničných hodnotách pre najvýšší obsah prchavých organických zlúčenín oboznamuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. apríla 2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

Uvedená vyhláška (15. 4. 2011) uvádza požiadavky pre prítomnosť týchto informácii na etikete výrobku:
a) kategória a podkategória regulovaného výrobku podľa prílohy č. 2,
b) hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v g/l podľa prílohy č. 2,
c) najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

Nariadenie Rady (EÚ) č 305/2011 Európskeho parlamentu a Rady, z 09.3.2011, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov a o zrušení smernice Rady 89/106/EHS bolo zverejnené 4. apríla 2011. Smernica o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) z roku 1989 bola platná viac než 20 rokov a v SR bola implementovaná do legislatívy Zákonom o stavebných výrobkoch 90/1998 Z.z.

Vzhľadom k tomu, že nový legislatívny predpis je nariadenie, stáva sa povinným od 24. apríla 2011, bez požiadavky na akúkoľvek implementáciu vnútroštátnych vykonávacích opatrení. Avšak, články 3 až 28, články 36 až 38, články 56 až 63, články 65 a 66 a prílohy I, II, III a V sa uplatňujú od 1. júla 2013.

Články ktoré už nadobudli účinnosť:

1 až 2 Predmet úpravy a vymedzenie pojmov; 29 až 35 Orgány technického posudzovania; 39 až 55 Notifikujúce orgány a notifikované osoby; 64 Výbor; 67 až 68 Podávanie správ Komisiou a nadobudnutie účinnosti; Príloha IV Výrobkové oblasti a požiadavky na orgány technického posudzovania

Nariadenie Rady (EÚ) č 305/2011 bude plne v platnosti od 1. júla 2013. To znamená, že toto nariadenie má automaticky prednosť pred vnútroštátnym právnym predpisom v danom členskom štáte.

Nariadenie o stavebných výrobkov je zamerané na:

Þ Vyjasnenie používania a aplikácie označenia CE: Označenie CE je umiestnené na stavebných výrobkoch, pre ktoré výrobca zostavil „vyhlásenie o parametroch“. Umiestnením označenia CE k stavebnému výrobku, výrobcovia preukazujú zodpovednosť za zhodu tohto výrobku s vlastnosťami uvedenými vo vyhlásení;

Všetky informácie potrebné na vypracovanie vyhlásenia o parametroch sú uvedené v harmonizovanej norme, t.j. technické údaje, informácie o overovaní nemennosti parametrov vyrábaného výrobku , zoznam základných charakteristík na deklarovaný účel použitia výrobku, a informácie o nebezpečných látkach. Čiže, výrobca musí najprv overiť, či výrobok spadá pod štandardnú normu. Ak áno, výrobca musí kúpiť normu zverejnenú národnou inštitúciou, realizovať a až po vykonaní všetkých postupov požadovaných normou, výrobca môže doplniť vyhlásenie a na výrobok pripojiť označenie CE. Ak sa na výrobok nevzťahuje harmonizovaná norma, pripojenie označenia CE, nie je povinné. Výrobca, ktorý chce získať označenie CE má stále možnosť požiadať o európske technické posúdenie.

Þ Zavedenie zjednodušených postupov posudzovania, ktoré znížia náklady podnikov (najmä malých a stredných podnikov),

Þ Zavedenie prísnejšieho menovania organizácií zodpovedných za posudzovanie vlastností stavebných výrobkov a overovania stálosti výrobkov.

Þ Zlepšenie transparentnosti a efektivity súčasných opatrení.
Zlepšenie "dohľadu nad trhom", alebo inými slovami presadzovanie právnych predpisov.

Niektoré významné ustanovenia tohto nariadenia


Článok 7 – Možnosť vypracovanie vyhlásenia o vlastnostiach v elektronickej podobe. Vyhlásenie o vlastnostiach musí byť očíslované v súlade s referenčné číslo typu výrobku;


Článok 10 - Kontaktné miesta pre stavebné výrobky

Každý členský štát musí stanoviť kontaktné miesta pre stavebné výrobky s cieľom poskytnúť zadarmo informácie a poradenstvo hospodárskym subjektom a príslušnými orgánmi v iných členských. Kontaktné miesta pre stavebné výrobky na území členského štátu budú poskytovať prostredníctvom transparentných a ľahko zrozumiteľných pojmov informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku. Kontaktné miesta pre stavebné výrobky musia byť schopné vykonávať svoje činnosti spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy získavania označenia CE.

Článok 37 - Zjednodušené postupy pre mikropodniky.

Ak výrobca používa tieto zjednodušené postupy, preukáže zhodu stavebného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami prostredníctvom špecifickej technickej dokumentácie a preukáže

rovnocennosť použitých postupov s postupmi stanovenými v harmonizovaných normách.


Všeobecne - životné prostredie a bezpečnosť

Životné prostredie a bezpečnostné aspekty sa týkajú najmä použitia stavebných výrobkov v priebehu ich životného cyklu. Nariadenie obsahuje výrazné zlepšenie dostupnosti informácií o používaní nebezpečných látok v rámci označenia CE. Článok 6 (5) teraz vyžaduje, aby informácie o látkach vzbudzujúcich veľké obavy podľa nariadenia REACH, alebo karta bezpečnostných údajov boli zahrnuté do vyhlásenia o vlastnostiach.

Podľa článku 67 Európska Komisia posúdi osobitnú potrebu informácií o obsahu nebezpečných látok v stavebných výrobkoch do 25. apríla 2014 a môže rozšíriť informačnú povinnosť , najmä so zameraním na ochranu zdravia, bezpečnosť a to aj pokiaľ ide o požiadavku recyklácie.

Koho sa to týka?

Povinnosti podľa nového nariadenia sa uplatňujú pre všetky produkty, ktoré spadajú pod definíciu stavebného výrobku

Stavebný výrobok je definovaný ako každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby; zostava je stavebný výrobok uvedený na trh jedným výrobcom ako súprava aspoň dvoch oddelených zložiek, ktoré sa musia zložiť, aby sa mohli zabudovať do stavby; stavby sú definované ako budovy a inžinierske stavby;