SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Pyrotechnika PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme485 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 6. novembra 2008 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

§ 1
Rozsah pôsobnosti

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na pyrotechnické výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu, postupy posudzovania zhody a vekové obmedzenia pri predaji alebo inom sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov.

(2) Na účely tohto nariadenia vlády sa za pyrotechnický výrobok považuje akýkoľvek výrobok obsahujúci výbušniny alebo zmes výbušnín, ktorý je navrhnutý na vyprodukovanie tepla, svetla, zvuku, plynu alebo dymu, alebo kombinácie týchto efektov prostredníctvom
jednotlivých exotermických chemických reakcií.

(3) Pyrotechnické výrobky sa členia na

a) zábavnú pyrotechniku,
b) scénickú pyrotechniku,
c) iné pyrotechnické výrobky.

(4) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a) pyrotechnické výrobky určené a vyrábané špeciálne pre ozbrojené sily Slovenskej republiky, Vojenskú políciu, Vojenské spravodajstvo, rozpočtové organizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky zaoberajúce sa vedou, výskumom, výrobou, skúšaním, skladovaním, používaním, likvidáciou alebo ničením výbušnín, pyrotechnických výrobkov alebo munície, ako aj vzdelávaním v oblasti výbušnín, pyrotechnických výrobkov alebo munície, Policajný zbor, Železničnú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže, colnú správu, Slovenskú informačnú službu, Hasičský a záchranný zbor a Horskú záchrannú službu,

b) zariadenia, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,
c) pyrotechnické výrobky určené na používanie v leteckom a kozmickom priemysle,
d) kapsle osobitne určené do hračiek, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,
e) výbušniny, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,
f) muníciu, a to strely a hnacie náplne a nábojky, ktoré sa používajú v ručných strelných zbraniach, iných zbraniach a delostrelectve.

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády je

a) zábavná pyrotechnika pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,
b) scénická pyrotechnika pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na iné podobné použitie,
c) pyrotechnický výrobok určený na použitie vo vozidlách prvok bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na aktiváciu týchto alebo iných zariadení,
d) odborne spôsobilá osoba fyzická osoba, ktorá je oprávnená podľa osobitného predpisu zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie 4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 vymedzenými v § 3
alebo ich používať.

§ 3
Zaradenie do kategórií

 

(1) Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov posudzovania
zhody podľa § 9.

 

(2) Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

  • a) zábavná pyrotechnika

1. kategória 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
2. kategória 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonkuv obmedzených priestoroch,
3. kategória 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
4. kategória 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

  • b) scénická pyrotechnika

1. kategória T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategória T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby,

  • c) iné pyrotechnické výrobky

1. kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
2. kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.