SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Plasty a a recyklácia plastov PDF 

Plasty sú v Európskej únii jedným z najbežnejších materiálov pre styk s potravinami. Obaly môžu byť vyrobené výhradne z plastu, alebo sa môžu skladať z plastovej vrstvy na vrchole iného materiálu, ako je kov alebo papier. Recyklovaný plast môže byť za určitých podmienok použitý v materiáloch pre styk s potravinami.

Bezpečnosť materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, musí byť posúdená vzhľadom na fakt ako môžu molekuly migrovať z materiálov do potravín. Materiály by mali byť vyrobené v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktoré vyžadujú správnu výrobnú prax, tak aby každý potenciálny prevod potravín nevzbudzoval obavy o bezpečnosť, zmenu zloženia potravín v neprijateľný spôsob, alebo nepriaznivo ovplyvnil chuť a vôňu potravín.

Nariadenia EÚ
Všeobecné požiadavky pre všetky materiály v styku s potravinami sú stanovené v rámcovom nariadení 1935/2004/ES. Správna výrobná prax pre materiály a predmety určené do styku s potravinami je popísaná v nariadení 2023/2006/ES.

V roku 2011, právne predpisy EÚ pre plasty používané v materiáloch pre styk s potravinami,  boli zlúčené do jedného nástroja - Nariadenie EÚ 10/2011. Toto nariadenie stanovuje celkový migračný limit a obsahuje zoznamy látok povolených na výrobu plastov pre styk s potravinami s ich príslušnými špecifických migračnými limitamy.

Celkový migračný limit - 10 mg látky / dm ² (decimeter štvorcový) na povrchu v styku s potravinou pre všetky látky, ktoré môžu migrovať z materiálov v styku s potravinami na potraviny. V niektorých prípadoch je celkový migračný limit vyjadrený ako 60 mg / kg potraviny;
Špecifický migračný limit (SML) pre jednotlivé povolené látky stanovené na základe toxikologického hodnotenia a predpokladu expozície.

Tieto limity predpokladajú dennú expozíciu po celý život pre osobu s hmotnosťou 60 kg, na 1 kg potravín balených do plastov, ktoré obsahujú látku v maximálne povolenom množstve.

Recyklované plasty
Materiály a predmety vyrobené úplne alebo čiastočne z recyklovaných plastov a použité v styku s potravinami by mali byť získané z procesov, ktoré boli vyhodnotené z hľadiska bezpečnosti EFSA a schválené Európskou komisiou. Nariadenie 282/2008/ES stanovuje pravidlá povoľovania procesov používaných na recykláciu týchto materiálov.

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 282/2008 z 27. marca 2008 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2023/2006

V počiatočnej fáze povoľovania, EFSA zverejnila všetky svoje názory k týmto recyklačným procesom, Komisia a členské štáty rozhodnú, či udelia alebo neudelia povolenie na recyklačný proces. Potom, možno používať recyklované plasty v balení potravín, potravinárskych obaloch a ďalších materiálov pre styk s potravinami získané z týchto procesov, ktoré boli vyhodnotené z hľadiska bezpečnosti EFSA a povolené z hľadiska manažmentu riadenia rizík. Európska komisia následne pripraví register povolených procesov.

Plastové recyklačné procesy
V roku 2008, EFSA pripravila dokument s pokynmi, ktoré určujú správne a technické údaje, ktoré by mali žiadatelia predložiť na posúdenie bezpečnosti  procesu plastovej recyklácie.
Pokyny na predloženie dokumentácie pre hodnotenie bezpečnosti EFSA o procese recyklácie, produkcie recyklovaných plastov určené na použitie pre výrobu materiálov a predmetov v styku s potravinami.
Po zverejnení týchto pokynov Pracovnej skupiny CEF dostala vysoký počet žiadostí o hodnotení procesov produkujúcich recyklovaný polyetyléntereftalát (PET) pre použitie v materiáloch pre styk s potravinami. Skupina následne publikovala stanovisko popisujúce jeho hodnotenie bezpečnosti prístupu na PET recyklácie, s uvedením hodnotiacich kritérií používaných v tomto prístupe.
Stanoviská o kritériách majú byť použité pre hodnotenie bezpečnosti mechanického recyklačného procesu na výrobu recyklovaného PET určené na použitie pre výrobu materiálov a predmetov v styku s potravinami

Pracovná skupina CEF posudzuje žiadostí v existujúcich a nových procesov pre všetky druhy recyklovaných plastov používaných v materiáloch pre styk s potravinami. Existujúce procesy sú tie, ktoré boli používané pred 17. aprílom 2008, keď nariadenie o recyklovaných plastových materiáloch nadobudlo platnosť. Nové postupy sú zavedené po tomto dátume.

EFSA vidá stanovisko ku každému procesu recyklácie, pre ktoré bola podaná platná žiadosť. V súlade so svojím Základným nariadením, EFSA uverejňuje svoje stanoviská včas, ak boli prijaté. Postupnosť publikácii názorov na tieto procesy sú spojené s pracovným programom EFSA zriadeného na základe prijatých žiadostí.