SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín PDF 

Materiály pre styk s potravinami, sú všetky materiály a predmety určené pre styk s potravinami, ako sú obaly a kontajnery, kuchynské vybavenie, príbory a riad. Tie môžu byť vyrobené z rôznych materiálov, vrátane plastov, gumy, papiera a kovu.

Materiály pre styk s potravinami tiež zahŕňajú tie, ktoré sa používajú pri spracovaní potravín, ako sú napríklad kávovary alebo výrobné stroje, ako aj nádoby používané pri preprave. Okrem toho, právne predpisy EÚ pre styk s potravinami pokrývajú materiály, ktoré sú v kontakte s vodou určenou na ľudskú spotrebu, napr. fľaše, s výnimkou verejného alebo súkromného ​​zariadenia na dodávku vody.

Bezpečnosť materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, musí byť posúdená vzhľadom na fakt ako molekuly môžu migrovať z materiálov do potravín. Materiály by mali byť vyrobené v súlade s právnymi predpismi EÚ, ktoré vyžadujú správnu výrobnú prax, tak aby každý potenciálny prevod potravín nevzbudzoval obavy o bezpečnosť, zmenu zloženia potravín v neprijateľný spôsob, alebo nepriaznivo ovplyvnil chuť a vôňu potravín.

Regulačný rámec EÚ
EÚ v súčasnosti harmonizuje svoje právne predpisy o materiáloch pre styk s potravinami, aby bola zaručená bezpečnosť potravín a odstránenie technických prekážok obchodu.

Všeobecné požiadavky pre všetky materiály v kontakte s potravinami, sú stanovené v rámcovom nariadení 1935/2004. Osobitné predpisy EÚ boli stanovené pre keramiku, celofán, plasty, recyklované plasty, aktívne a inteligentné materiály.

Iniciatíva EFSA
EFSA preberá vedecké stanoviská a poskytuje vedecké poradenstvo pre riadenie rizík v oblasti bezpečnosti látok používaných alebo určených na použitie pri výrobe materiálov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, rovnako ako bezpečnosť súvisiacich procesov (napr. recyklácia plastov).

Toto posúdenie sa vykonáva na základe Pracovnej skupiny pre styk potravín s materiálmi, enzýmami, aromatickými a pomocnými látkmi (CEF). Pracovná skupina má všeobecnú úlohu vyhodnocovať látky v materiáloch určených pre styk s potravinami. Táto práca je súčasťou povoľovacieho procesu, kedy látky majú byť hodnotené podľa EFSA pred ich pužitím v EÚ. Práca skupiny je založená na preskúmaní vedeckých informácií prekladaných používateľmi alebo Európskou komisiou. EFSA zverejnila dokument (EN) s pokynmi na predloženie žiadosti o hodnotenie bezpečnosti látok určených na použitie vo výrobe materiálov.

Benzofenón a 4-metylbenzofenón
Benzofenón a 4-metylbenzofenón sa používajú ako chemikálie v tlačových farbách pre balené potraviny.  Európska Komisia požiadala o naliehavú radu týkajúcu sa rizík pre ľudské zdravie spojené s touto chemickou látkou po jej detekcii v raňajkových cereáliách.

EFSA zverejnila v marcovom vyhlásení naliehavé žiadosti o radu zo strany Európskej komisie. Po opatrnom prístupe vzhľadom k obmedzenému času a dostupnosti údajov, EFSA uviedla, že zdravotné riziko nemožno vylúčiť u niektorých detí, ktoré pravidelne jedli raňajkové cereálie kontaminované s 4-metylbenzofenónom na najvyššej úrovni hlásenia. Avšak, vo viac komplexnejšie hodnotenie rizika bolo uverejnené v máji 2009 keď úrad uviedol, že neexistuje žiadne zdravotné riziko z krátkodobéj spotreby cereálií kontaminovaných 4-methylbenzophenone na skorej vykazovaných úrovniach.
Pracovná skupina taktiež stanovila novú hodnotu TDI - tolerovaný denný príjem pre látky podobné benzofenónu na 0,03 mg/kilogram telesnej hmotnosti, ale taktiež dolšla k záveru, že rovnaký TDI by nebolo možné použiť na 4-metylbenzofenón.

Toxikologické hodnotenie benzofenónu (EN)
EFSA vyhlásenie o prítomnosti 4-metylbenzofenónu v raňajkových cereáliách (EN)

Bisfenol A
EFSA vykonala hodnotenie rizík bisfenolu A, ktorý je ako chemikália používaná hlavne v kombinácii s inými chemickými látkami na výrobu plastov a živíc.
Smernica o používaní Bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu.

Ďalšie látky
EFSA zhodnotila možné zdravotné rizíká spojené s 2-Izopropyltioxantónom  (ITX) v roku 2007, látky používanej vo farbách používaných do obalových materiálov, vrátane kartónov. EFSA zistila, že prítomnosť ITX v potravinách,  nedáva dôvod na obavy o zdravie na hlásených úrovniach.
EFSA tiež hodnotila bezpečnosť chemickej látky semikarbozid (SEM) v potravinách balených v sklenených nádobách v roku 2005 a epoxidovaného sójového oleja (ESBO), látky slúžiacej ako zmäkčovadlo v tesneniach sklenených nádob v roku 2006.

Vedecké vyhlásenie vzťahujúce sa k aktualizácii na posúdenie nebezpečnosti 2-izopropyl tioxantónu (ITX) v materiáloch pre styk s potravinami (EN)
Vedecké stanovisko k semikarbozidu v potravinách (EN)
Vedecké stanovisko k epoxidovanému sójovému oleju používaného v materiáloch pre styk s potravinami (EN)

Plasty a a recyklácia plastov
V EÚ je plast jedným z najbežnejších materiálov v styku s potravinami. EFSA hodnotí plastové látky a materiály určené pre použitie v materiáloch pre styk s potravinami, ako aj procesy používané na recykláciu plastov pre použitie v potravinách.

Neplastové materiály
Látky, ako sú atramenty a lepidlá, ktoré sa používajú v neplastoch pre styk s potravinami môžu tiež prísť do styku s potravinami a predstavovať bezpečnostné riziko. Vo februári 2010 bola zriadená pracovná skupina v tejto záležitosti zloženej z členov komisie EFSA CEF a príslušných odborníkov z členských štátov. Skupina posúdi prístupy používané na posúdenie týchto látok a navrhne kritériá pre budúce bezpečnostné hodnotenia.

Aktívne a inteligentné látky v baleniach
Aktívne materiály v styku s potravinami absorbujú alebo uvoľňujú látky, s cieľom zlepšiť kvalitu balených potravín alebo predĺžiť ich trvanlivosť. Inteligentné materiály pre styk s potravinami sledovajú stav balených potravín alebo okolitého prostredia, napr. poskytujú informácie o čerstvosti potravín.

V auguste 2009 EFSA zverejnila  pokyny na predkladanie dokumentácie pre posúdenie bezpečnosti aktívnych a inteligentných látok používaných v potravinových obaloch. Tieto usmernenia sú špecifické pre priemysel,  EFSA ich bude brať do úvahy pri posudzovaní bezpečnosti týchto látok s typom údajov potrebných na vykonanie posúdenia. Hodnotenie bude tiež brať do úvahy možný vplyv výrobných procesov a určené použitie.
Bude vypracovaný Európsky obsiahly zoznam látok, ktoré môžu byť použité pri výrobe týchto materiálov, látky budú pridané do zoznamu na základe ich individuálneho hodnotenia bezpečnosti cez EFSA.