SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Produkty určené pre styk s potravinami PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Článok 17 sa uplatňuje od 27. októbra 2006.

Účel a predmet úpravy:

  • · Toto nariadenie sa vzťahuje na materiály a predmety, vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov v styku s potravinami, (ďalej len „materiály a predmety“), ktoré v hotovom stave:

a) sú určené na styk s potravinami; alebo

b) už sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené; alebo

c) sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do styku s potravinou, alebe

d) pri ich bežných alebo predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín.

  • · Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) materiály a predmety, ktoré sa dodávajú ako starožitnosti;

b) obalové alebo povlakové materiály, napríklad materiály pokrývajúce kôru syra, spracované mäsové výrobky alebo ovocie, ktoré tvoria súčasť potraviny a ktoré môžu byť spolu s touto potravinou konzumované;

c) pevné verejné alebo súkromné zariadenia na dodávku vody.

(3) Zásada, z ktorej toto nariadenie vychádza, spočíva v tom, že akýkoľvek materiál alebo predmet určený na styk s potravinami priamo alebo nepriamo, musí byť dostatočne stály, aby sa zabránilo prechodu látok do potravín v množstve schopnom ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť neprijateľnú zmenu v zložení potraviny alebo v zhoršení jej organoleptických vlastností.

(6) Aktívne materiály a predmety v styku s potravinami môžu meniť zloženie alebo organoleptické vlastnosti potravín, len pokiaľ tieto zmeny zodpovedajú ustanoveniam právnych predpisov Spoločenstva vzťahujúcich sa na potraviny, ako sú ustanovenia smernice 89/107/EHS (4) o potravinárskych prídavných látkach. Najmä látky, ako sú potravinárske prídavné látky, ktoré sa zámerne pridávajú do niektorých aktívnych materiálov a predmetov v styku s potravinami, aby sa uvoľňovali do zabalených potravín alebo do prostredia obklopujúceho tieto potraviny, by predovšetkým mali byť povolené príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva uplatňujúcimi sa na potraviny a mali by podliehať aj ďalším pravidlám, ktoré ustanoví osobitné opatrenie.

(11) Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, sa zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú sa postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), by sa malo konzultovať s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), skôr než budú v rámci osobitných opatrení prijaté ustanovenia schopné ovplyvniť zdravie ľudí.