SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Konzultačné služby PDF 

 Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti

 

Chemickej bezpečnosti výrobkov 

Hodnotenie bezpečnosti pre hračky

Hodnotenie rizík

 

Karty bezpečnostných údajov

Vypracovanie novej karty bezpečnostných údajov na základe podkladov o zložkách, z podkladov od zákazníka v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom alebo poľskom jazyku

Revízia karty, ktorú v minulosti vypracovalo Ekotoxikologické centrum

 

Etikety

Návrh obsahovej časti etikety v zmysle platných predpisov

 

Chemické látky

Oddialená predregistrácia

Klasifikácia chemických látok a ich notifikácia (ECHA)

Správa o chemickej bezpečnosti

REACH skríning/ CLP skríning/ Priority Setting

 

Biocídy

Registrácia biocídnej zmesi / prípravku v SR

 

Detergenty

Vypracovanie novej karty bezpečnostných údajov

 Karta údajov o zložkách

 

Posudok o riziku a prevádzkový poriadok