SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Výnimky RoHS PDF 

Zariadenia, ktoré používajú alebo detekujú ionizačné žiarenie
1. Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch ionizačného žiarenia.
2. Olovené ložiská v röntgenových trubiciach.
3. Olovo v zariadeniach na zosilňovanie elektromagnetického žiarenia: mikrokanálové platničky a kapilárne platničky.
4. Olovo v sklenenej frite röntgenových trubíc a optických zosilňovačoch a olovo v spojive sklenenej frity pre skladanie plynových laserov a vákuové trubice, ktoré premieňajú elektromagnetické žiarenie na elektróny.
5. Olovo používané na tienenie ionizujúceho žiarenia.
6. Olovo v objektoch na testovanie röntgenového žiarenia.
7. Kryštály stearátu olova na difrakciu röntgenových lúčov.
8. Zdroj rádioaktívnych izotopov kadmia pre prenosné röntgenové fluorescenčné spektrometre.

Senzory, detektory a elektródy

1a. Olovo a kadmium v iónových selektívnych elektródach vrátane skla pH elektród.
1b. Olovené anódy v elektrochemických kyslíkových senzoroch.
1c. Olovo, kadmium a ortuť v detektoroch infračerveného žiarenia.
1d. Ortuť v referenčných elektródach: chlorid ortuťný s nízkym obsahom chloridu, síran ortuťnatý a oxid ortuťnatý.
Iné

9. Kadmium v hélium-kadmiových laseroch.
10. Olovo a kadmium v lampách určených na atómovú adsorpčnú spektroskopiu.
11. Olovo v zliatinách ako supravodič a tepelný vodič pri magnetickej rezonancii (MRI).
12. Olovo a kadmium v kovovom spojive supravodivých materiálov určených na magnetickú rezonanciu (MRI) a detektorov supravodivých kvantových interferometrov (SQUID).
13. Olovo v protizávažiach.
14. Olovo v monokryštálových piezoelektrických materiáloch pre ultrazvukové transduktory.
15. Olovo v spájkach na spájanie s ultrazvukovými transduktormi.
16. Ortuť vo vysoko presných mostíkoch na meranie kapacity a straty a vo vysokofrekvenčných spínačoch RF a relé v monitorovacích a kontrolných prístrojoch, pričom množstvo ortuti neprekračuje 20 mg na spínač alebo relé.
17. Olovo v spájkách v prenosných pohotovostných defibrilátoroch.
18. Olovo v spájkách vysokovýkonných infračervených zobrazovacích modulov na detekciu v rozsahu 8 – 14 μm.
19. Olovo v obrazovkách LCoS (liquid crystal on silicon).
20. Kadmium v röntgenových meracích filtroch.