SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Odpady PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

 • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
 • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
 • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

 

Elektrický a elektronický odpad predstavuje problémy, či je spaľovaný, vyhadzovaný na skládkach alebo recyklovaný. V roku 2011 a 2012 EU prijala dve smernice, aby vyriešila problém elektronického odpadu. Právne predpisy EÚ obmedzujúce používanie nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (SMERNICA 2011/65/EU) a podporu zberu a recyklácie týchto zariadení (SMERNICA 2012/19/EU).

Smernica OEEZ (SMERNICA 2012/19/EU) (Odpadové Elektrické a Elektronické Zariadenia) bola vytvorená so zámerom zjednotiť zber, využitie a recyklačné systémy pre elektronický odpad v rámci členských štátov Európskej Únie. Cieľom je v prvom rade prevencia vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení a ďalej opätovné použitie, recyklácia a iné spôsoby zhodnocovania takýchto odpadov tak, aby sa obmedzilo zneškodňovanie odpadov.

Cieľ legislatívy  OEEZ
Účelom smernice je predchádzanie tvorbe odpadu alebo jej zníženia opätovným použitím alebo recykláciou. Základným predpokladom smernice je, že výrobca je zodpovedný za financovanie environmentálne vhodného zneškodnenia jeho produktov na konci ich životnosti. V súčastnosti sa registruje prudký nárast OEEZ v dôsledku obsahu nebezpečných zložiek a nedostatočného úsilia výnaloženého na ich recykláciu.

Kľúčové body OEEZ:

 • Výrobcovia a dovozcovia elektrických a elektronických zariadení sú zodpovední za kompenzáciu nákladov zberu, využitia a spracovania OEEZ. (recyklačný poplatok)
 • Spotrebitelia môžu vrátiť svoje výrobky na zberné miesta bez poplatkov.
 • Iba licencovaní operátori môžu manipulovať a obnovovať s OEEZ.

Požiadavky smernice o OEEZ:
Vyžaduje sa aby tieto spoločnosti vytvorili infraštruktúru pre zber OEEZ.

 • Každý výrobca je zodpovedný za financovanie operácií týkajúcich sa odpadu z vlastných výrobkov. Výrobca môže plniť túto povinnosť buď samostatne, alebo sa zapojí do kolektívneho systému.
 • Zber a recykláciu OEEZ musia byť bezplatné konečným užívateľom alebo profesionálnym likvidačným zariadeniam, ktoré konajú v ich mene.
 • Každý výrobca týchto produktov sa musí zaregistrovať v každom členskom štáte EÚ, v ktorom majú svoju činnosť, a podávajú správu o dopyte výrobku v danej krajine.Každý producent by mal pri uvedení výrobku na trh poskytnúť finančnú záruku by sa zabránilo nákladom na hospodárenie s OEEZ z opustených výrobkov a aby sa poplatky z nich nepreniesli na spoločnosť alebo zostávajúcich výrobcov.
 • Každý výrobca by mal v súlade s identifikačnými požiadavkami výrobcu označiť svoje výrobky touto značkou:

Smernica RoHS (SMERNICA 2011/65/EU) (Restriction of use of Hazardous Substances - Obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach)

Cieľ legislatívy RoHS:

 • Táto legislatíva dopĺňa smernice o OEEZ vylúčením  množstvá potenciálne nebezpečných materiálov obsiahnutých v elektronických a elektrických zariadeniach.
 • Znižuje riziká vyskytujúce sa pri recyklácii vo vzťahu k zamestnancom v tomto odvetví.
 • Koncovým používateľom zabráni prichádzať do styku s nebezpečnými látkami.
 • Minimalizuje potrebu špeciálneho spracovania odpadov a recyklačných zariadení.
 • Minimalizuje znečistenie spôsobené v dôsledku poklesu použitia látok.
 • Pomáha znížiť celkové náklady na OEEZ.

Kľúčové body RoHS:

 • zakazuje niektoré nebezpečné látky ako sú olovo, ortut, kadmium, šesťmocný chróm a spomaľovače horenia ako sú polybrómované bifenyly (PBB) a polybrómované difenylétery (PBDE) v elektronických zariadeniach a vyžaduje aby boli nahradené bezpečnejšími alternatívami.
 • RoHS požiadavky sa aplikujú na konečné výrobky, ktoré spadajú do rozsahu tejto smernice. To znamená, že všetky zložky a kombinácie zložiek spadajúcich do montážnej podskupiny nesmú obsahovať žiadnou zo zakázaných zložiek v úrovni nad maximálnu koncentráciu.Zložky by nemali byť formálne prípustné, ale udaná maximálna hodnota koncentrácie je 0,1 percentuálnej hmotnosti olova, ortuti, šesťmocného chrómu, PBB a PBDE a 0,01 percentuálnej váhy kadmia v homogénnych materiáloch. Výnimky>>

Rozsah Novej Smernica 2011/65/EU RoHS bol rozšírený na všetky elektrické a elektronické zariadenia (EEZ), viď časovú os pre jej aplikáciu:

Najzákladnejšie zmeny OEEZ popísané v smernici 2012/19/ES:

 • Nový cieľ zberu, 85% vznikajúceho OEEZ spôsobí, že zhruba 10 miliónov ton, čo je zhruba 20 kg na osobu, bude separovaných od roku 2019. Existujúci záväzný EÚ cieľ zberu je 4 kg OEEZ na obyvateľa, čo predstavuje asi 2 milióny ton za rok, z približne 10 miliónov ton OEEZ vznikajúceho ročne v EÚ. Do roku 2020 sa odhaduje, že objem OEEZ sa zvýši na 12 miliónov ton.
 • Nová smernica OEEZ dá  členským štátom EÚ efektívnejšie nástroje na boj proti nelegálnemu vývozu odpadu . Nelegálna preprava OEEZ v prestrojení za právnu prepravu použitého zariadenia, s cieľom obísť pravidlá EÚ nakladania s odpadmi, je vážnym problémom. Nová smernica bude nútiť, aby vývozcovia testovali a poskytovali dokumenty o povahe svojich zásielok, kedy hrozí riziko,že môže ísť o odpadovú zásielku. (PRÍLOHA VI)
 • Ďalším vylepšením je harmonizácia národnej registrácie a požiadaviek na podávanie správ podľa smernice. Registre členských štátov pre výrobcov elektrických a elektronických zariadení budú začlenené bližšie. Komisia prijme harmonizovaný formát, ktorý sa používa pre poskytovanie informácií. Administratívne zaťaženie by sa malo výrazne znížiť. (článok 16 + PRÍLOHA X)

Základnou slovenskou právnou normou v oblasti elektroodpadov je Zákon č. 733/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z., ktorým sa do slovenského právneho poriadku transponovala práve Smernica EÚ 2002/96/ES. Nadväzujúcimi vykonávacími predpismi je najmä Vyhláška č. 208/2005 Z.z. Ministerstva životného prostredia o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom a Nariadenie vlády SR č. 220/2005o limitoch zberu a recyklácie.

Kategórie EEZ, na ktoré sa smernica 2012/19/ES vzťahuje počas prechodného obdobia uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. a):

1. Veľké domáce spotrebiče

2. Malé domáce spotrebiče

3. IT a telekomunikačné zariadenia

4. Spotrebná elektronika

5. Osvetľovacie telesá

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)

7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu

10. Predajné automaty

Vyhlásenie o materiálovom zložení elektrotechnických výrobkov a zoznam látok s prahovou (maximálnou) hodnotou v týchto výrobkoch (threshold level).

Táto schéma sa používa iba pri dvojakých prahových hodnotách pre rovnakú látku kategórie s rovnakým typom aplikácie:

Označovanie energetickej účinnosti - 98/11/ES

 • Hodnotenie pre osvetlenie sú definované ako triedy energetickej účinnosti A (energeticky najúčinnejšie) až G (najmenej energeticky účinné).
 • Triedy sú vypočítané s použitím vzťahu svetelného toku a príkonu svietidla (Pozri prílohu IV smernice).

Štítok musí byť umiestnený na obale, informačných katalógoch a ďalších tlačených materiáloch. Mal by  obsahovať nasledujúce informácie:

 • energetické triedy účinnosti
 • svetelný tok svietidla
 • príkon
 • priemerný čas životnosti svietidla

Vyňaté od požiadaviek sú:

 • Svietidlá so svetelným tokom > 6500 lúmenov
 • Svietidlami s príkonom < 4W
 • Reflektorové svietidlá
 • Svietidlá prevádzkované na batérie
 • Zdroje žiarenia mimo viditeľnej časti spektra (400 až 800 nm)
 • Integrované svietidlá nepoužívané na osvetľovanie

Označovanie energetickej účinnosti - všeobecne: požiadavky na štítok (EN), informácie o energetickom štítku

 

Legislatíva EÚ

Þ SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Þ SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Þ SMERNICA 2002/96/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Þ SMERNICA 2002/95/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických  zariadeniach

Þ SMERNICA 2003/108/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Þ SMERNICA 2008/34/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

Þ SMERNICA 2008/35/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu