SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
O spoločnosti
Ekotoxikologické centrum Bratislava PDF 

Ekotoxicologické Centrum Bratislava s.r.o. (ETC) je nezávislá súkromná spoločnosť založená v roku 1993. Hlavným zameraním sú konzultačné, odborné, laboratórne a výskumné práce. Zameranie odborných a konzultačných prác je najmä v oblasti vplyvu chemických látok na zdravie ľudí a životné prostredie, hodnotenie rizík a chemická legislatíva. Odborníci v oblasti chémie, biológie, toxikológie, ekotoxikológie, bezpečnosti pri práci a riadenia projektov poskytujú služby pre priemysel a štátnu správu, medzinárodné inštitúcie a ďalších zákazníkov.

ETC ponúka širokú škálu konzultačných a poradenských služieb a riadenie projektov na Slovensku aj v zahraničí pre širokú oblasť manažmentu chemických látok, legislatívy REACH, hodnotenie vplyvov na životné prostredie, hodnotenie zaťaženosti územia a kontaminácie, due dilligence a hodnotenie nebezpečnosti a rizík chemických látok, biocídov, pesticídov, detergentov, prípravkov a výrobkov, zmesí, odpadových vôd, pôd a ďalších matríc.

ETC má skúsenosti so spoluprácou so súkromným sektorom, štátnymi organizáciami, medzinárodnými inštitúciami ako UNIDO, UNDP, UNEP pri organizovaní a zabezpečení regionálnych aktivít v regióne strednej a východnej Európy, ale aj strednej Ázie a ďalších oblastiach.

 

Ø Karty bezpečnostných údajov

  • Vypracovanie novej karty bezpečnostných údajov na základe podkladov o zložkách, z podkladov od zákazníka v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom alebo poľskom jazyku
  • Revízia karty, ktorú v minulosti vypracovalo Ekotoxikologické centrum

Ø Etikety

  • Návrh obsahovej časti etikety v zmysle platných predpisov

Ø Chemické látky

  • Oddialená predregistrácia
  • Klasifikácia chemických látok a ich notifikácia (ECHA)
  • Správa o chemickej bezpečnosti
  • REACH skríning/ CLP skríning/ Priority Setting

Ø Biocídy

  • Registrácia biocídnej zmesi / prípravku v SR

Ø Detergenty

  • Vypracovanie novej karty bezpečnostných údajov
  • Karta údajov o zložkách

Ø Posudok o riziku a prevádzkový poriadok