SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Motorové vozidlá PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Aby sa zabezpečila vysoká životnosť kovových častí automobilov je nevyhnutné nanášať a ochranné vrstvy farieb a lakov. Zároveň je však potrebné zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu profesionálnych alebo bežných spotrebiteľov, keďže tieto výrobky obsahujú prchavé látky - organické rozpúšťadlá, ktoré majú pri dlhodobej expozícii nepriaznivé účinky na ľudské zdravie. O tom čo by mala obsahovať etiketa týchto výrobkov ako aj o hraničných hodnotách pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín oboznamuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 15. apríla 2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

Uvedená vyhláška (15. 4. 2011) uvádza požiadavky pre prítomnosť týchto informácii na etikete výrobku:
a) kategória a podkategória regulovaného výrobku podľa prílohy č. 2,
b) hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v g/l podľa prílohy č. 2,
c) najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 16. apríla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 227/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:


1. V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel“.

2. V § 1 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

3. V § 3 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: „(3) Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín. (4) V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel.“. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. januára 2010 o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť:

§ 3

(1) Vozidlo sa musí vyrábať tak, aby miera využiteľnosti alebo recyklovateľnosti dielov a materiálov bola minimálne 85 % jeho hmotnosti a miera využiteľnosti alebo zužitkovateľnosti minimálne 95 % jeho hmotnosti podľa postupov uvedených v tomto nariadení vlády.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 23. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo 6. decembra 2006 o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť:

§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1a N1 uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a na nové alebo opätovne využité komponenty týchto vozidiel a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidiel vzhľadom na využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť komponentov a materiálov, z ktorých sa skladajú.

Predseda národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 51

Povinnosti držiteľa starého vozidla

Ak sa u držiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tento držiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a alebo spracovateľovi starých vozidiel.

§ 52
Povinnosti spracovateľa starých vozidiel

§ 53

Staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy