SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Hodnotenie/správa chemickej bezpečnosti PDF 

Základnou požiadavkou nariadenia REACH je aby vyrábané, dovážané, používané chemikálie uvádzané na trh nepredstavovali ohrozenie ľudského zdravia alebo životného prostredia. Riziká spojené s výrobou a použitím musia byť primerane kontrolované. Výsledkom hodnotenia chemickej bezpečnosti je hodnotenie rizík.

Registrujúci
Podľa článku REACH má registrujúci povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti pre všetky látky podliehajúce registrácii, ak sú vyrábané alebo dovážané v množstvách 10 ton a viac ročne, postupuje podľa Prílohy I REACH.

Následný užívateľ
Ak použitia následného používateľa nie sú zahrnuté medzi identifikované použitia jeho dodávateľa a používa látku v množstvách 1 t a viac ročne, má následný užívateľ povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti v súlade s článkom 37 REACH, postupuje podľa Prílohy XII REACH.

Výrobca alebo dovozca výrobkov
Ak množstvo danej látky, ktorá sa má uvoľňovať z výrobku predstavuje 10 t a viac ročne, majú výrobcovia a dovozcovia povinnosť vypracovať hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Hodnotenie chemickej bezpečnosti:
Obsahuje:

  • posúdenie nebezpečných vlastností na ľudské zdravie, vrátane klasifikácie a odvodenia hodnôt, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky na zdravie (DNEL);
  • posúdenie nebezpečných vlastností na životné prostredie, vrátane klasifikácie a odvodenia hodnôt, pri ktorých látka nemá nepriaznivé účinky na životné prostredie (PNEC) posúdenie nebezpečnosti založenej na fyzikálno-chemických vlastnostiach látky a klasifikácia,
  • posúdenie vlastností PBT a vPvB > ak spĺňa kritéria PBT/vPvB hodnotenie musí obsahovať:
  • posúdenie expozície ľudí a emisií do ŽP, ku ktorým dochádza pri výrobe a jej používaní počas jej životného cyklu. Uvádzajú sa aj možnosti ako kontrolovať riziká súvisiace s výrobou a použitiami látky, vypracujú sa expozičné scenáre pre všetky identifikované použitia
  • charakterizáciu rizika pre každý expozičný scenár, odvodenie hodnôt expozície a emisií (DNEL a PNEC), pri ktorých nehrozia nepriaznivé účinky.

Prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík preukazujú primeranú kontrolu rizík opísaných v expozičných scenároch. Musia byť oznámené v smere dodávateľského reťazca formou prílohy ku KBÚ.

Správa o chemickej bezpečnosti (súčasť dokumentácie k registrácii predkladanej ECHA):
Predstavuje posúdenie nebezpečných vlastností, PBT a vPvB, expozícií a emisií, charakteristiku rizika a opatrenia manažmentu rizík.

Výnimky:
Hodnotenie chemickej bezpečnosti sa nevyžaduje:

  • ak je látka prítomná v zmesi v koncentrácii nižšej ako koncentračný limit pre klasifikáciu v zmesiach
  • ak je látka používaná za účelom technologického výskumu / vývoja

Ďalšie info: Usmernenie o požiadavkách na informácie a hodnotenie chemickej bezpečnosti
Sprievodca usmernením o požiadavkách na informácie a hodnotenie chemickej bezpečnosti