SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Riziká hračiek PDF 

Pred uvedním na trh musia výrobcovia hračiek uskutočniť chemické, fyzikálne testy a hodnotenie rizika. Ak dovozca uvádza hračky z tretích krajín na trh Spoločenstva,  musí  zabezpečiť, aby tieto hračky spĺňali uplatniteľné požiadavky Spoločenstva.

Vysvetlivky k schéme:

Výrobca chemických látok: Nová európska chemická legislatíva s účinnosťou od 1.6.2008 zavádza pre dovozcov alebo výrobcov chemických látok alebo zmesí povinnosť zaslať Európskej chemickej agentúre registráciu chemických látok, ktoré sú vyrobené alebo dovezené do EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v množstve ≥ 1 tone za rok (okrem platných výnimiek)

Výrobca hračiek: vystaví ES vyhlásenie o zhode  uvedené v článku 15 a na výrobok umiestnia označenie CE uvedené v článku 17 ods. 1, uchovajú technickú dokumentáciu a ES vyhlásenie o zhode po dobu 10 rokov po uvedení hračky na trh, zabezpečia aby na ich hračkách (prípadne obale) bolo umiestnené typové číslo alebo iný prvok, ktorí umožní identifikáciu; zabezpečia aby bol k hračkám dodaný návod, bezpečnostné pokyny pre spotrebiteľov a dokumentáciu na preukázanie zhody pre vnútroštátny orgán v jazyku ľahko zrozumiteľnom. Ak sa výrobcovia domnievajú ,že hračka nie je v súlade s predpismi EU, bezokladne príjmu nápravné opatrenia s cieľom dosiahnutia zhody, informovať vnútroštátne orgány a v prípade potreby stiahnuť alebo prevziať späť.

1) Povinnosť registrácie sa týka aj dovozcov zmesí alebo výrobcov výrobkov v EÚ/EHP. Títo dovozcovia, alebo výrobcovia sú povinní registrovať látky obsiahnuté v zmesiach alebo výrobkoch za určitých zákonom stanovených podmienok. Samotná registrácia sa netýka zmesí alebo výrobkov, ale látok, ktoré obsahujú. Na následných užívateľov sa registrácia nevzťahuje.

Distribútor chemických látok a zmesí: Je povinný registrovať látky obsiahnuté v zmesiach alebo výrobkoch za určitých zákonom stanovených podmienok. Distribútor alebo spotrebiteľ nie je následným užívateľom.

2) Distribútor (vrátane maloobchodného predajcu) a následný užívateľ môžu prevziať klasifikáciu látky alebo zmesi odvodenú podľa ustanovení hlavy II nariadenia CLP od iného subjektu v dodávateľskom reťazci, napríklad z karty bezpečnostných údajov, pod podmienkou, že nezmenia zloženie látky alebo zmesi.

KBÚ: Hlavný nástroj sprostredkovania informácií na bezpečné používanie chemických látok a zmesí, poskytuje informácie v dodávateľskom reťazci smerom nadol ale aj nahor, vrátane informácií z relevantných správ o chemickej bezpečnosti bezprostredným následným užívateľom v dodávateľskom reťazci (musia byť v súlade).

3) V expozičnom scenári je potrebné zabezpečiť zhodu podmienok určujúcich expozíciu ľudí a životného prostredia. Pokiaľ ide o expozíciu na pracovisku, prevádzkové podmienky a opatrenia manažmentu rizík obyčajne súvisia s danou pracovnou úlohou alebo daným pracoviskom.

Expozičné scenáre: Súbor podmienok vrátane prevádzkových podmienok a opatrení manažmentu rizík, ktoré opisujú, ako sa látka vyrába alebo používa počas svojho životného cyklu a ako výrobca alebo dovozca kontroluje, alebo odporúča následným užívateľom kontrolovať expozíciu ľudí alebo životného prostredia.

4) Dovážané látky musia byť klasifikované, označované a balené v súlade s kritériami nariadenia CLP od 1. decembra 2010. Klasifikácia látok v súlade so smernicou o nebezpečných látkach bude pokračovať do 1. júna 2015. Dovtedy sa musí klasifikácia látok podľa nariadenia CLP a smernice o nebezpečných látkach uvádzať v karte bezpečnostných údajov. Dovážané zmesi musia byť klasifikované v súlade s kritériami nariadenia CLP od 1. júna 2015.

Výrobcovia hračiek: Výrobky môžu byť vyrobené z komponentov, ktoré sú už samy o sebe výrobky, a tiež z látok alebo zmesí látok, ktoré sú transformované do výrobkov alebo súčastí predmetov počas výrobného procesu. Bez ohľadu na výrobný proces, môžu spoločnosti, ktoré vyrábajú tovar v rámci EHP môžu mať povinnosti pre látky obsiahnuté v ich výrobkoch.
Dovozcovia hračiek: Spoločností so sídlom v EHP môžu importovať výrobky z krajín mimo EHP, alebo v rámci EU dodávať svojim zákazníkom, alebo dodávať na výrobu nových výrobkov. Tieto spoločnosti môžu mať rovnaké povinnosti pre látky obsiahnuté v dovážaných výrobkoch ako spoločnosti vyrábajúce tieto výrobky v rámci EHP.
Dodávatelia hračiek: Spoločnosti, ktoré uvádzajú výrobky na trh v EHP musia tiež plniť určité požiadavky týkajúce sa látok vo výrobkoch a to bez ohľadu na to, či tieto výrobky vyrábajú samy, alebo ich nakupujú (vnútri alebo mimo EHP). Vzhľadom na uvedené obchodníci sú tiež dodávatelia výrobkov a povinnosti pre látky vo výrobkoch sa môžu dotýkať aj ich.

Oznámenie výrobcov a distribútorov o nebezpečných výrobkov / Forma hlásenia o nebezpečnom výrobku pre výrobcu, dovozcu, dodávateľa alebo predávajúceho zasielané orgánom dozoru

5) Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov je podľa zákona zodpovedný zamestnávateľ. Jeho povinnosťou je organizovať zodpovedajúce opatrenia a dohliadať na ich plnenie. Základné princípy starostlivosti, výberu, poskytovania, údržby, oboznamovania a kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len ”OOPP”) by mali byť zahrnuté aj do podnikovej politiky BOZP.

BOZP: Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia vzniknutých pri práce. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ povinný pri vykonávaní určených činností zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov pri práci.

6) Článok 33 zaväzuje dodávateľov výrobkov zistiť, či a v akej koncentrácii sa nachádzajú látky z kandidátskeho zoznamu (SVHC) vo výrobkoch. Predpokladá sa, že výrobcovia vedia, z čoho sú zložené ich výrobky. To však nevyhnutne neznamená, že vedia podrobné zloženie látok a zmesí vo výrobkoch, ktoré predávajú. KBU obsahujú informácie o prítomnosti látok, ktoré sú už klasifikované ako nebezpečné, avšak často nie sú uvedené presné koncentrácie látok. Relevantné informácie môže získať prostredníctvom komunikácie v dodávateľskom reťazci smerom nahor aj nadol.

HRAČKA: Označením CE, výrobca uvádza, že hračka je v súlade s uplatniteľnými požiadavkami predpisov EU. Charakteristika hračiek podľa článku 3 smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek: ods.18. funkčná hračka, ods.19. vodná hračka, ods. 21 hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity, ods. 22 chemická hračka, ods 23. olfaktorická hračka, ods. 24. kozmetická súprava, ods. 25. chuťová hra.

7) Dodávateľ výrobkov, ktoré obsahujú látku uvedenú na Kandidátskom zozname v koncentrácií vyššej ako 0,1%, povinný poskytnúť dostatočné informácie, ktoré sú mu dostupné, svojim zákazníkom a na požiadanie do 45 dní spotrebiteľom, tieto informácie musia zabezpečiť bezpečné používanie výrobku. Výrobca a dovozca výrobkov je povinný oznámiť ECHA, že jeho výrobky obsahujú látku uvedenú na kandidátskom zozname v prípade že je látka v koncentrácii vyššej ako 0.1% a jej celkové množstvo vo výrobkoch je nad 1t za rok na výrobcu alebo dovozcu.

SVHC látky, budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie, alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of very high concern,) sa identifikujú v súlade s kritériami nariadenia REACH (článok 57). Ide najmä o látky: CMR, PBT, vPvB a látky, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

8) Redukčný plán je súbor technických a organizačných opatrení na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, ktorý umožňuje znížiť emisie v takej miere, ktorá by sa dosiahla uplatnením emisných limitov určených v prílohe č. 3. Na tento účel môže prevádzkovateľ zariadenia použiť akúkoľvek schému znižovania emisií vypracovanú špeciálne pre jeho zariadenie za predpokladu, že nakoniec dosiahne rovnaké zníženie emisií.

VOC : Prchavé organické zlúčeniny (VOC), sú veľká skupina uhlíkatých chemických látok, ktoré sa ľahko vyparujú pri izbovej teplote. Zatiaľ čo väčšina ľudí môže cítiť vysoké hladiny niektorých prchavých organických zlúčenín, iné VOC nemajú žiadny zápach. Zápach neuvádza mieru rizika z inhalácie tejto skupiny chemických látok. Existujú tisíce rôznych prchavých organických zlúčenín vyrábaných a používaných v našom každodennom živote. Niektoré bežné príklady zahŕňajú: acetón, benzén, etylénglykol, formaldehyd, metylénchlorid, atď. VOCky majú veľmi nepriaznivý dopad na ľudské zdravie a životné prostredie.

9) Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná, ale obsahuje minimálne jednu látku predstavujúcu riziko pre zdravie človeka alebo životné prostredie s koncentráciou ≥ 1 hmot. % v prípade neplynných zmesí a ≥ 0,2 objem. % v prípade plynných zmesí


Limity pre ŽP: posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

10) Dodávateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná, ale obsahuje látku, pre ktorú existujú expozičné limity Spoločenstva na pracovisku.

Expozičné limity: boli stanovené len pre limitované množstvo látok, ktoré sa momentálne používajú na pracovisku. Každý členský štát Európskej únie si stanovuje svoje vlastné národné limity, obyčajne pre viaceré látky, než určuje daná smernica. Národné limity môžu byť záväzné (čo znamená, že sa musia dodržať) alebo indikačné (ako indikácia toho, čo by sa malo dosiahnuť). Zamestnávateľ musí zaistiť, že vystavenie (expozícia) pracovníkov neprekročí národné limity.

Toxické látky

11)

Hodnotenie bezpečnosti: aby vyrábané, dovážané, používané chemikálie uvádzané na trh nepredstavovali ohrozenie ľudského zdravia alebo životného prostredia.

Obmedzenia ustanovenia Nariadenia REACH o obmedzeniach umožňujú zaviesť pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní látok predstavujúcich riziko pre zdravie človeka a životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť, úplný alebo čiastočný zákaz alebo iné obmedzenia na základe posúdenia týchto rizík. Podľa Nariadenia (Hlava VIII, čl . 67) látka ako taká, látka v prípravku/zmesi alebo vo výrobku, pre ktorú sa v prílohe XVII uvádza obmedzenie, sa nesmie vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňa podmienky daného obmedzenia. To sa nevzťahuje na výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie látky vo vedeckom výskume a vývoji.

12) Účelom článku 33 je zaistiť, aby spolu s výrobkami boli komunikované dostatočné informácie, aby sa umožnilo ich bezpečné použitie.  Informácie, ktoré sú k dispozícii výrobcovi výrobkov, potrebné na bezpečné používanie výrobku, sa na základe požiadavky musia poskytnúť aj spotrebiteľom (článok 33 ods. 2). Informácie sa spotrebiteľom musia poskytnúť bezplatne do 45 dní od prijatia požiadavky.

Spotrebiteľ

13)

Vlastnosti výrobku (hračky): Požiadavky na normy ohľadom fyzikálno-chemických vlatností, horľavosti, chemických vlastností sú uvedené v prílohe II smenice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek.