SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Osobitné bezpečnostné požiadavky PDF 

Musí byť vykonané špecifické hodnotenie bezpečnosti / hodnotenie rizík. Výrobcovia sú povinní zisťovať všetky riziká (chemické, fyzikálne, mechanické, elektrické, horľavé, hygienické a rádioaktívne nebezpečenstvo), ktoré hračka môže predstavovať. V prípade chemických látok zahŕňa posúdenie pravdepodobnosti výskytu zakázaných alebo obmedzených látok v hračke, a výrobcovia by mali byť povinní uchovávať toto posúdenie bezpečnosti v technickej dokumentácii, aby orgány dohľadu nad trhom mohli účinne vykonávať svoje úlohy. Dokument o posúdení bezpečnosti musí výrobca uchovávať v technickej dokumentácii desať rokov po umiestnení hračky na trh.

OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

I. Fyzikálne a mechanické vlastnosti

1. Hračky a ich časti a v prípade upevnených hračiek aj ich upevnenie musia mať požadovanú mechanickú pevnosť a v prípade potreby odolnosť voči namáhaniu, ktorému sú vystavené v priebehu používania bez toho, aby sa zlomili alebo boli náchylné na skrivenie, čo je spojené s rizikom spôsobenia telesného zranenia.

2. Dostupné hrany, výčnelky, šnúry, káble a upevnenia na hračkách musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa riziká telesného zranenia pri kontakte s nimi znížili na najnižšiu možnú mieru.

3. Hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby nepredstavovali žiadne alebo len minimálne riziká spojené s používaním hračky, ktoré môžu byť spôsobené pohybom ich častí.

4.

 • a) Hračky a ich časti nesmú predstavovať riziko uškrtenia.
 • b) Hračky a ich časti nesmú predstavovať riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania
 • dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos.
 • c) Hračky a ich časti musia mať také rozmery, aby nepredstavovali riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania vnútorných dýchacích ciest predmetmi vloženými do úst alebo hltanu alebo zachytenými nad vstupom do dolných dýchacích ciest.
 • d) Hračky, ktoré sú jasne určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, ich súčiastky a akékoľvek odnímateľné časti musia mať také rozmery, aby nedošlo k ich prehltnutiu alebo vdýchnutiu. Vzťahuje sa to aj na iné hračky, ktoré sú určené na vkladanie do úst, ako aj na ich súčiastky a akékoľvek ich odnímateľné časti.
 • e) Obaly, v ktorých sú hračky zabalené na maloobchodný predaj, nesmú predstavovať riziko uškrtenia alebo zadusenia spôsobené upchaním dýchacích ciest zvonka cez ústa a nos.
 • f) Hračky nachádzajúce sa v jedle alebo zmiešané s jedlom musia mať svoj vlastný obal. Tento obal pri dodaní musí mať také rozmery, aby nedošlo k jeho prehltnutiu a/alebo vdýchnutiu.
 • g) Obaly hračiek uvedené v písmenách
 • e) a f), ktoré majú guľatý, vajcovitý alebo elipsovitý tvar, a akékoľvek ich odnímateľné časti, alebo valcovité obaly hračiek so zaoblenými koncami musia mať také rozmery, aby zabránili prerušeniu prívodu vzduchu vložením do úst alebo hltanu alebo zachytením nad vstupom do dolných dýchacích ciest.
 • h) Hračky, ktoré sú pevne pripevnené k potravinovému výrobku v čase konzumácie takým spôsobom, že je potrebné potravinový výrobok najprv skonzumovať, aby sa dosiahol priamy prístup k hračke, sa zakazujú. Časti hračiek priamo pripevnené k potravinovému výrobku iným spôsobom musia spĺňať požiadavky stanovené v písmenách c) a d).

5. Vodné hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa pri zohľadnení odporučeného používania tejto hračky v najvyššej možnej miere znížilo akékoľvek riziko straty vztlaku hračky a straty jej nadnášajúceho účinku pre dieťa.

6. Hračky, pri ktorých sa možno dostať do ich vnútra a ktoré takto predstavujú pre prítomných uzavretý priestor, musia mať únikový otvor, ktorý sa dá zvnútra ľahko otvoriť.

7. Hračky, ktoré umožňujú svojim používateľom pohyblivosť, musia byť v maximálnej možnej miere vybavené brzdným systémom, ktorý je prispôsobený typu hračky a zodpovedá pohybovej energii, ktorú môže daná hračka vyvinúť. Takýto systém musí byť pre používateľa jednoducho ovládateľný, aby sa dal používať bez rizika vymrštenia alebo telesného zranenia používateľa alebo iných osôb. Maximálna konštrukčná rýchlosť elektricky poháňaných detských vozidiel musí byť obmedzená, aby sa riziko zranenia znížilo na minimum. 30.6.2009 SK Úradný vestník Európskej únie L 170/21

8. Tvar a zloženie projektilov a pohybová energia, ktorú môžu vytvoriť, keď sú vystrelené z hračky navrhnutej na tento účel, musia byť s prihliadnutím na povahu hračky také, aby nevzniklo riziko telesného zranenia používateľa alebo inej osoby.

9. Hračky musia byť vyrobené tak, aby zabezpečovali, že:

 • a) maximálna a minimálna teplota každého dosiahnuteľného povrchu nezapríčiní pri dotyku s ním zranenie, a
 • b) kvapaliny a plyny obsiahnuté v hračke nedosiahnu teplotu ani tlak, ktoré sú takého charakteru, že ich únik z hračky z iných dôvodov než podstatných pre riadne fungovanie hračky môže zapríčiniť popáleniny, obareniny alebo iné telesné zranenie.

10. Hračky, ktoré sú navrhnuté, aby vydávali zvuk, by mali byť z hľadiska maximálnych hladín impulzného hluku a nepretržitého hluku navrhnuté a vyrobené tak, aby zvuk, ktorý vydávajú, nemohol nepoškodiť sluch detí.

11. Hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity sú vyrobené tak, aby čo najviac znížili riziko pomliaždenia alebo zachytenia častí tela alebo odevu, ako aj riziko pádu, nárazu a utopenia. Najmä každá ich plocha prístupná počas hry jednému alebo viacerým deťom je navrhnutá tak, aby udržala ich hmotnosť.

II. Horľavosť

1. Hračky nesmú predstavovať nebezpečný horľavý prvok v prostredí dieťaťa. Musia byť preto zložené z materiálov, ktoré spĺňajú jednu   alebo viacero týchto podmienok:

 • a) nehoria pri priamom vystavení plameňu alebo iskre alebo iným možným zdrojom ohňa;
 • b) nie sú náchylné na vzplanutie (plameň vyhasne, len čo sa odstráni príčina vzniku ohňa);
 • c) ak sa predsa vznietia, horia pomaly a plameň sa šíri malou rýchlosťou;
 • d) bez ohľadu na chemické zloženie sú hračky navrhnuté tak, aby sa mechanicky spomalil proces horenia.Takého horľavé materiály nesmú predstavovať riziko vznietenia iných materiálov použitých v hračke.

2. Hračky, ktoré z dôvodov podstatných pre ich fungovanie obsahujú látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú klasifikačné kritériá stanovené v oddiele 1 doplnku B, najmä materiály a prístroje na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti nesmú ako také obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek.

3. Hračky s výnimkou výbušných (perkusných) kapslí nesmú byť výbušné ani nesmú obsahovať prvky alebo látky, ktoré môžu vybuchnúť, ak sa použijú tak, ako je uvedené v článku 10 ods. 2 prvom pododseku.

4. Hračky, a to najmä chemické hry a hračky, nesmú ako také obsahovať látky alebo zmesi:

 • a) ktoré, ak sú zmiešané spolu, môžu vybuchnúť v dôsledku chemickej reakcie alebo zahrievania;
 • b) ktoré môžu vybuchnúť, ak sú zmiešané s oxidujúcimi látkami; alebo
 • c) ktoré obsahujú prchavé zložky horľavé na vzduchu a náchylné vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi plynu  a vzduchu.

III. Chemické vlastnosti

1. Hračky sú navrhnuté a vyrobené tak, aby nepredstavovali žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie z dôvodu expozície chemickým látkam alebo zmesiam, z ktorých sú hračky zložené alebo ktoré obsahujú, v prípade, že sa hračky používajú za podmienok uvedených v článku 10 ods. 2 prvom pododseku. Hračky sú v zhode s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na určité kategóriev výrobkov alebo na obmedzenie určitých látok a zmesí.

2. Hračky, ktoré sú samotné látkami alebo zmesami, musia byť takisto v súlade so smernicou Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok ( 1 ), smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov
o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov ( 2 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 3 ), ktoré sa týkajú klasifikácie, balenia a označovania určitých látok alebo zmesí.

3. Bez toho, aby bolo dotknuté obmedzenia uvedené v druhom odseku bodu 1, látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) v kategórii 1A, 1B alebo 2 podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa nesmú používať v hračkách, v častiach hračiek alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračiek.

4. Odchylne od bodu 3 možno látky alebo zmesi zatriedené ako CMR v kategóriách stanovených v oddiele 3 doplnku B použiť v hračkách, v častiach hračiek alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračiek za predpokladu, že je splnená jedna alebo viacero z týchto podmienok:

 • a) jednotlivé látky a zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako príslušné koncentrácie stanovené v právnych aktoch Spoločenstva uvedených v oddiele 2 doplnku B pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky;
 • b) tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ako je to uvedené v článku 10 ods. 2 prvý pododsek;
 • c) bolo prijaté rozhodnutie v súlade s článkom 46 ods. 3, ktorým sa povoľuje látka alebo zmes a jej použitie, a látka alebo zmes a jej povolené použitia boli uvedené v dodatku A.

Toto rozhodnutie možno prijať, ak sú splnené tieto podmienky:

 • i) použitie látky alebo zmesi posúdil príslušný vedecký výbor a uznal ju za bezpečnú, najmä z hľadiska expozície;
 • ii) z analýz alternatív vyplýva, že nie sú dostupné žiadne vhodné alternatívne látky alebo zmesi, a
 • iii) použitie látky alebo zmesi v spotrebiteľských výrobkoch nie je zakázané podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Komisia poverí príslušný vedecký výbor prehodnotením týchto látok alebo zmesí hneď, ako vzniknú pochybnosti o ich bezpečnosti a najneskôr každých päť rokov od dátumu prijatia rozhodnutia v súlade s článkom 46 ods. 3.

5. Odchylne od bodu 3 možno látky alebo zmesi zatriedené ako CMR v kategóriách stanovených v oddiele 4 doplnku B použiť v hračkách, v častiach hračiek alebo v mikroštrukturálne odlišných častiach hračiek za predpokladu, že:

 • a) jednotlivé látky a zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako príslušné koncentrácie stanovené v právnych aktoch Spoločenstva uvedených v oddiele 2 doplnku B pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky;
 • b) tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ako je to uvedené v článku 10 ods. 2 prvý pododsek; alebo
 • c) bolo prijaté rozhodnutie v súlade s článkom 46 ods. 3, ktorým sa povoľuje látka alebo zmes a jej použitie, a látka alebo zmes a jej povolené použitia boli uvedené v doplnku A. Toto rozhodnutie možno prijať, ak sú splnené tieto podmienky:
 • i) použitie látky alebo zmesi posúdil príslušný vedecký výbor a uznal ju za bezpečnú, najmä z hľadiska expozície; a
 • ii) použitie látky alebo zmesi v spotrebiteľských výrobkoch nie je zakázané podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Komisia poverí príslušný vedecký výbor prehodnotením týchto látok alebo zmesí hneď, ako vzniknú pochybnosti o ich bezpečnosti a najneskôr každých 5 rokov od dátumu prijatia rozhodnutia v súlade s článkom 46 ods. 3.

6. Body 3, 4 a 5 sa neuplatňujú na nikel v nehrdzavejúcej oceli.

7. Body 3, 4 a 5 sa neuplatňujú na materiály, ktoré spĺňajú osobitné limitné hodnoty stanovené v dodatku C, alebo, kým nebudú takéto ustanovenia prijaté, ale najneskôr do 20. júla 2017, na materiály, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia a ktoré sú v súlade s ustanoveniami o materiáloch, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami, stanovenými v nariadení (ES) č. 1935/2004 a súvisiacich špecifických opatreniach pre jednotlivé materiály.

8. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie bodov 3 a 4, sa zakazuje používanie nitrozamínov a nitrozovateľných látok v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, ak sú hodnoty migrácie rovné alebo vyššie ako 0,05 mg/kg v prípade nitrozamínov a 1 mg/kg v prípade nitrozovateľných látok.

9. Komisia systematicky a pravidelne vyhodnocuje výskyt nebezpečných látok alebo materiálov v hračkách. Tieto hodnotenia zohľadnia správy od úradov pre dohľad nad trhom a obavy, ktoré vyjadrili členské štáty a zainteresované strany.

10. Kozmetické hračky, akými sú hračkárske kozmetické výrobky pre bábiky, sú v súlade s požiadavkami na zloženie a označovanie stanovenými v smernici Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov ( 1 ).

11. Hračky neobsahujú tieto alergénne vonné látky.
Stopové množstvá týchto vonných látok sa však povoľujú za predpokladu, že ich prítomnosť je technicky nevyhnutná v správnej výrobnej praxi a neprevyšuje 100 mg/kg.

Navyše treba na hračke, pripevnenom štítku, obale alebo v sprievodnom letáku uviesť názvy týchto alergénnych vonných látok, ak boli ako také pridané do hračky, v koncentráciách prevyšujúcich 100 mg/kg v hračke alebo jej častí.

12. Používanie vonných látok uvedených v bodoch 41 až 55 v zozname uvedenom v prvom odseku bodu 11 a vonných látok uvedených v bodoch 1 až 11 v zozname uvedenom v treťom odseku uvedeného bodu je povolené v čuchových spoločenských hrách, kozmetických súpravách a chuťových hrách za predpokladu, že:

 • i) tieto vonné látky sú jasne označené na obale a že sa na obale nachádza upozornenie uvedené v bode 10 časti B prílohy V;
 • ii) v prípade potreby výsledné výrobky vyrobené dieťaťom v súlade s návodom spĺňajú požiadavky smernice 76/768/EHS; a
 • iii) v prípade potreby tieto vonné látky spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov o potravinách.

Takéto čuchové spoločenské hry, kozmetické súpravy a chuťové hry nesmú byť používané deťmi vo veku do 36 mesiacov a musia byť v súlade s bodom 1 časti B prílohy V.

13. Bez toho, aby boli dotknuté body 3, 4 a 5, tieto medzné hodnoty migrácie z hračiek alebo častí hračiek nemožno prekročiť.

Tieto medzné hodnoty sa nevzťahujú na hračky alebo časti hračiek, pri ktorých sa vzhľadom na ich prístupnosť, funkciu, objem alebo hmotnosť jednoznačne vylučuje akékoľvek riziko z dôvodu cmúľania, olizovania, prehltnutia alebo dlhšieho kontaktu s pokožkou v prípade, že sa používajú za podmienok uvedených v článku 10 ods. 2 prvom pododseku.

IV. Elektrické vlastnosti

1. Pri hračkách nesmie menovité napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu presahovať 24 voltov a ich prístupné časti nesmú prekročiť napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu 24 voltov. Vnútorné napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu nepresiahne 24 voltov, pokiaľ sa nezabezpečí, že generovaná kombinácia napätia a prúdu nepredstavuje žiadne riziko alebo škodlivý zásah elektrickým prúdom, a to aj v prípade rozbitia hračky.

2. Časti hračiek, ktoré sú napojené alebo sa musia napojiť na zdroj elektriny, ktorý môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, spolu s káblami a inými vodičmi, cez ktoré prechádza elektrina k takýmto častiam, musia byť riadne izolované a mechanicky chránené, aby sa riziku takéhoto zásahu zabránilo.

3. Elektrické hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zabezpečilo, že maximálne teploty dosiahnuteľné na všetkých priamo prístupných povrchoch nie sú takého charakteru, aby pri dotyku spôsobili popálenie.

4. Pri poruchách, ktoré sa dajú predvídať, musia hračky poskytovať ochranu pred elektrickými rizikami pochádzajúcimi zo zdroja elektrického prúdu.

5. Elektrické hračky musia poskytovať primeranú ochranu pred nebezpečenstvom požiaru.

6. Elektrické hračky sa musia navrhnúť a vyrobiť takým spôsobom, že elektrické, magnetické a elektromagnetické polia a iné radiácie generované zariadením sú obmedzené na rozsah potrebný na fungovanie hračky a musia fungovať bezpečne v súlade so všeobecne uznávaným stupňom rozvoja techniky, pri zohľadnení osobitých opatrení Spoločenstva.

7. Hračky, ktoré majú elektronický kontrolný systém, musia byť navrhnuté a vyrobené takým spôsobom, že fungujú bezpečne, aj keď elektronický systém začne zlyhávať alebo zlyhá v dôsledku zlyhania samotného systému alebo v dôsledku vonkajšieho faktora.

8. Hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby nepredstavovali žiadne zdravotné riziká alebo riziká zranenia očí alebo pokožky lasermi, diódami vyžarujúcimi svetlo (LED) a iným typom radiácie.

9. Elektrický transformátor pre hračky nie je integrálnou súčasťou hračky.

V. Hygiena

1. Hračky musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby vyhovovali požiadavkám na hygienu a čistotu, aby sa tak zabránilo riziku nákazy, choroby alebo zamorenia.

2. Hračka určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby ju bolo možné čistiť. Textilnú hračku je možné na tento účel prať, okrem prípadov, keď obsahuje mechanizmus, ktorý by sa namočením mohol poškodiť. Hračka spĺňa bezpečnostné požiadavky aj po vyčistení v súlade s týmto bodom a inštrukciami výrobcu.

VI. Rádioaktivita

Hračky spĺňajú všetky príslušné opatrenia prijaté podľa kapitoly III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

 

 

Doplnok A:

Látky kategórie CMR a ich povolené použitie v súlade s bodmi 4, 5 a 6 časti III : Nikel / CMR 2 / v nehrdzavejúcej oceli

Doplnok B:

KLASIFIKÁCIA LÁTOK A ZMESÍ
V dôsledku načasovania uplatňovania nariadenia (ES) č. 1272/2008, jestvujú rovnocenné spôsoby odkazovania na príslušnú klasifikáciu, ktoré by sa mali používať v rozličných časových obdobiach.
1. Kritériá klasifikovania látok a zmesí na účely bodu 2 časti II A. Kritériá, ktoré sa majú uplatňovať od 20. júla 2011 do 31. mája 2015:

Látky
Látka spĺňa kritériá ktorejkoľvek z nasledujúcich tried nebezpečnosti alebo kategórií stanovených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1272/2008:

 • a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typ A až F;
 • b) triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 iné ako narkotické účinky, 3.9 a 3.10;
 • c) trieda nebezpečnosti 4.1;
 • d) trieda nebezpečnosti 5.1.;

Zmesi
Nebezpečnosť zmesi sa určuje v zmysle smernice 67/548/EHS. B. Kritérium, ktoré sa uplatňuje od 1. júna 2015:
Látka alebo zmes spĺňa kritériá ktorejkoľvek z nasledujúcich tried nebezpečnosti alebo kategórií stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

 • a) triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typ A až F;
 • b) triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 iné ako narkotické účinky, 3.9 a 3.10;
 • c) trieda nebezpečnosti 4.1;
 • d) trieda nebezpečnosti 5.1.

2. Právne predpisy Spoločenstva upravujúce používanie určitých látok na účely bodov 4 písm. a) a 5 písm. a) časti III. Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa budú príslušné koncentrácie pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky určovať podľa smernice 1999/45/ES. Od 1. júna 2015 sa budú príslušné koncentrácie pre klasifikáciu zmesí obsahujúcich tieto látky určovať podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

3. Kategórie látok a zmesí klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) na účely bodu 4 časti III.

Látky
Bod 4 časti III sa vzťahuje na látky klasifikované ako CMR kategórie 1A a 1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Zmesi
Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa bod 4 časti III vzťahujú na zmesi klasifikované ako CMR kategórie 1 a 2 smernice 1999/45/ES prípadne smernice 67/548/EHS. Od 1. júna 2015 sa bod 4 časti III prílohy II vzťahuje na zmesi klasifikované ako CMR kategórie 1A a 1B podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

4. Kategórie látok a zmesí klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) na účely bodu 5 časti III.

Látky
Bod 5 časti III sa vzťahuje na látky klasifikované ako CMR kategórie 2 podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Zmesi
Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa bod 5 časti III vzťahuje na zmesi klasifikované ako CMR kategórie 3 v zmysle smernice 1999/45/ES a smernice 67/548/EHS.
Od 1. júna 2015 sa bod 5 časti III vzťahuje na zmesi klasifikované ako CMR kategórie 2 podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

5. Kategórie látok a zmesí klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR) na účely článku 46 ods. 3

Látky
Článok 46 ods. 3 sa vzťahuje na látky klasifikované ako CMR kategórie 1A, 1B a 2 podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Zmesi
Od 20. júla 2011 do 31. mája 2015 sa článok 46 ods. 3 vzťahuje na zmesi klasifikované ako CMR kategórie 1, 2 a 3 v zmysle smernice 1999/45/ES a smernice 67/548/EHS.
Od 1. júna 2015 sa článok 46 ods. 3 vzťahuje na zmesi klasifikované ako CMR kategórie 1A, 1B a 2 podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Doplnok C:

Osobitné medzné hodnoty pre chemické látky použité v hračkách, ktoré sú určené na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, alebo v iných hračkách, ktoré sú určené na vkladanie do úst, prijaté v súlade s článkom 46 ods. 2