SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
O bezpečnosti hračiek PDF 

Možno sa to tak na prvý pohľad nezdá, ale hračkársky priemysel má v Európe veľmi silné postavenie a hrá v ekonomike mnohých krajín významnú úlohu. Vyplýva to samozrejme z dopytu a ten je pomerne veľký, čo zas vychádza z faktu, že v Európskej únii žije asi 80 miliónov detí do 14 rokov. Toto odvetvie zamestnáva v Európe asi 100 000 ľudí poväčšine v malých a stredných podnikoch. Napriek svojmu pomenovaniu nie sú hračky určené len na hranie ale sú dôležité aj pre celkový vývoj dieťaťa, jeho znalosti, návyky, spôsob myslenia, emočné, intelektuálne čí sociálne vlastnosti a pod.  Cieľom tohto príspevku však nie je rozoberať vyššie spomenuté vlastnosti či funkcie hračiek ale ich bezpečnosť pre deti.

Za bezpečnosť hračiek sú síce zodpovední ich výrobcovia či dovozcovia, avšak obrovskú úlohu tu zohrávajú aj orgány štátnej správy, ktoré svojimi nariadeniami a postupmi zabezpečujú aby hračky ktoré otcovia či mamičky kupujú svojim deťom, spĺňali bezpečnostné požiadavky a nestali sa predmetom, ktorý môže dieťaťu ublížiť. Legislatíva v Európe v tejto oblasti je stále vo vývoji. Je to dané tým, že aj hračkársky priemysel neustále ovplyvňujú nové aktuálne trendy. Spomeňme si len, s čím sme sa hrali my, dnešní rodičia našich detí, s čím naši prarodičia a s akými hračkami sa hrajú naše deti dnes. A je to dané aj tým, že sa neustále zavádzajú a požívajú nové materiály, výrobné postupy a pod.

Bezpečnosti hračiek sa v Európe v posledných desaťročiach venovala dostatočná pozornosť. Už v r. 1988 boli stanovené bezpečnostné štandardy smernicou o bezpečnosti č.88/378/EHS. Už spomenutý progresívny vývoj, čoraz väčšie využívanie rôznych chemických látok pri výrobe hračiek i zvyšujúca sa úroveň znalostí v tejto oblasti si však  vyžiadali ďalšie zmeny. Nová európska smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek bola publikovaná 30. júna 2009 v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudla účinnosť 20. júla 2009. Jej zavádzanie je postupné. Najdlhšie prechodné obdobie sa týka chemických látok – až do 20.júla 2013.

Byť bezpečné, spoľahlivé a zároveň zábavné a rozvíjajúce schopnosti dieťaťa – to je asi cieľ ideálnej hračky. Dnes v podstate najmasovejší informačný prostriedok – internet je plný informácii, oznamov či upozornení na nebezpečnosť niektorých hračiek. Nájdeme ich či už na amatérskych stránkach, komerčných ale aj – a tie sú hádam z pohľadu bezpečnosti najdôležitejšie – na stránkach európskych alebo národných inštitúcii. K tým ktoré fungujú v rámci európskych inštitúcii patrí RAPEXrýchly výstražný informačný systém Európskej únie o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch nepotravinárskeho charakteru. Na jeho stránkach - ec.europa.eu/rapex nájdeme pomerne dosť varovaní na konkrétne hračky, ktoré predstavujú nebezpečie pre hrajúce sa deti. Ide vždy o pomerne podrobné informácie aby výrobok mohol spotrebiteľ ľahko identifikovať. Býva tu uvedený názov výrobku, popis, ak je to možné jeho zobrazenie a výrobca a samozrejme čím je nebezpečný. Napr.  v už 6. januára 2012 zverejnenom varovaní nájdeme čínsku magnetickú hrkálku  zloženú z príliš malých častí, ktoré môže dieťa prehltnúť a na druhej strane príliš veľkým stupňom magnetického žiarenia. Dosť informácii však nájdeme aj na domácich stránkach. Kto má nedostatočné znalosti cudzích jazykov, v tomto prípade najmä angličtiny, môže si otvoriť webové stránky Slovenskej obchodnej inšpekcie /www.soi.sk/ sekciu Nebezpečné výrobky alebo stránky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Popri iných produktoch tu nájdeme aj hračky. Zdá sa, že vývoj v tejto oblasti je aj vďaka meniacej sa legislatíve povzbudzujúci. V r. 2011 bolo v európskej výstražnej databáze RAPEX až o 1/3 menej varovaní v porovnaní s predchádzajúcim rokom, presnejšie podľa správy Európskej komisie zo 488 prípadov na 324 prípadov. Trend je to síce pozitívny ale stále nám tie tri stovky prípadov za minulý rok pripomínajú, že aj niektoré hračky patria do kategórie nebezpečných produktov.

Na to ako sa mení myslenie a prax výrobcov sa môžeme pozrieť u našich západných susedov. Nafukovacie zvieratá tradičného českého výrobcu hračiek Fatra Napajedla zažili najväčší rozmach v 70tich - 80tich rokoch minulého storočia. Po r. 1990 napr . sloni, žirafy a iné zvieratá na ktorých sa dá sedieť zmizli z hračkárstiev. Príčin bolo viacero. Konkurencia z Ázie, chuť detí okúsiť iné hračky ale i obsah ftalátov vo výrobkoch, ktoré sa používajú ako zmäkčovadlá na dodanie pružnosti a ohybnosti plastov avšak pôsobia negatívne na niektoré orgány a bunky a môžu napr.  u chlapcov v neskoršom veku spôsobiť neplodnosť. V súčasnosti je ale situácia už iná. Aj na trhu aj v oblasti bezpečnosti. Dnes firma ponúka zdravotne nezávadné certifikované bezpečné hračky, ktoré už neobsahujú nebezpečné ftaláty.

Treba si však uvedomiť, že bezpečnosť hračiek má aj širší význam či záber než by sa na prvý pohľad zdalo. Nejde len o chemické zloženie materiálov, ktoré by mohli prostredníctvom pokožky negatívne ovplyvniť zdravie dieťaťa alebo nebezpečie mechanického úrazu. Pozrime sa ešte raz k našim západným susedom. Česká obchodná inšpekcia urobila minulý rok kontrolu na bezpečnosť hračiek predávaných v automatoch. Cieľom kontroly bolo zistiť, či sú hračky nebezpečné pre užívateľov mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami ale aj nedostatočnými a nesprávnymi varovaniami. A zistili, že až štvrtina z kontrolovaných hračiek mala informácie o výrobku v cudzom jazyku. Čiže aj to je o bezpečnosti hračiek. Ak nerozumieme varovaniam, návody na správne používanie  a upozornenia chýbajú alebo sú v nám neznámom jazyku, tak aj takýto výrobok musíme zaradiť k nebezpečným.

Dôležitú úlohu v oblasti bezpečnosti hračiek však hrá aj spotrebiteľ. Aj jeho prístup -  v tomto prípade rodiča -  prispieva k vyššej bezpečnosti hrajúcich sa detí. Európske inštitúcie okrem legislatívneho tlaku sa venujú aj výchove spotrebiteľa. Európsku kampaň za bezpečnosť hračiek spustila Európska komisia v r. 2011. Jej cieľom je demonštrovať spôsob ako dosiahnuť maximálnu bezpečnosť a ako ich bezpečne používať. Formy sú rôzne. Priame zapojenie predajní do kampane,  letáky, videá atď. Na internetovej stránke Európskej komisie ec.europa.eu/enterprise/toys nájdeme množstvo námetov, rád a tipov z tejto oblasti. Niektoré z nich spomeňme na záver tohto príspevku. Takže majte na pamäti, že hračky by ste mali nakupovať v dôveryhodných obchodoch. Mnohé napr.  z trhovísk či internetu nemusia spĺňať zdravotne či bezpečnostné požiadavky. Pozorne si prečítajte všetky upozornenia a návod na použitie a všimnite si napr.   aj to, či je na hračke označenie CE. Výrobca jeho použitím potvrdzuje, že hračka vyhovuje bezpečnostným predpisom EU. Kupujte svojim deťom hračky určené pre ich vekovú kategóriu. Hračky najmä pre deti do troch rokov by nemali obsahovať malé oddeliteľné časti, ktoré by mohli prehltnúť alebo vdýchnuť. A samozrejme dozerajte na svoje deti pri hre, občas skontrolujte, ako dieťa hračku používa a v akom je stave.