SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Ekovýrobky PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

NARIADENIE (ES) č. 1980/2000 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky

Cieľmi nariadenia Rady (EHS) č. 880/92 z 23. marca 1992 o systéme udeľovania environmentálnej značky spoločenstva bolo zavedenie dobrovoľného systému udeľovania environmentálnej značky spoločenstva zameraného na podporu výrobkov so zníženým dopadom na životné prostredie počas ich celého životného cyklu a na poskytovanie presných, nezavádzajúcich a vedecky podložených informácií o dopade výrobkov na životné prostredie zákazníkom.

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 1993 o štandardnom súhrnnom tlačive na oznámenie rozhodnutia o udelení environmentálnej značky (94/10/ES) KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 880/92 z 23. marca 1992 o systéme spoločenstva pre udeľovanie environmentálnej značky [1], a najmä jej článok 10 ods. 3, keďže článok 10 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 880/92 ustanovuje, že o udeľovaní environmentálnej značky rozhoduje príslušný orgán členského štátu po posúdení výrobku; keďže sa ďalej ustanovilo, že takéto rozhodnutie sa bude oznamovať Komisii s priložením kompletných výsledkov vyššie uvedeného hodnotenia spolu s jeho súhrnom; keďže ku štandardizácii postupu hodnotenia výrobku a postupu udeľovania by malo prispieť štandardné súhrnné tlačivo; keďže opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 7 nariadenia (EHS) č. 880/92,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa ustanovuje štandardné súhrnné tlačivo uvedené v článku 10 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 880/92 vo forme, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

KĽÚČOVÉ KRITÉRIÁ

1. Šetrenie energie
Prenosný počítač má mať maximálnu spotrebu energie v režime pokoja 5 W. Prenosný počítač má mať maximálnu spotrebu energie v režime vypnutia 3 W. Štandardný čas zmeny režimu z prevádzky do pokoja bude ≤ 15 minút nečinnosti. Výrobca musí poskytnúť takúto možnosť, ale užívateľ ju môže deaktivovať.

2. Predĺženie životnosti
Výrobca ponúkne obchodnú záruku, aby zabezpečil, že prenosný počítač bude fungovať aspoň počas troch rokov. Takáto záruka bude platiť od dátumu, keď výrobok prevzal zákazník. Dostupnosť kompatibilných náhradných častí a servis sa zaručia na dobu piatich rokov od termínu prevzatia zásielky.

Okrem toho musí prenosný počítať spĺňať nasledovné kritériá:

1. Musí mať stavebnicové prevedenie, ktoré umožňuje ľahký prístup k jednotlivým komponentom.
2. Pre pamäť s voľným prístupom musí byť zabezpečená schopnosť zvýšenia kapacity. Musí byť zabezpečená vymeniteľnosť aspoň nasledovných komponentov: procesora, pevného disku a ak je to vhodné, CD-ROM zariadenia.
3. Musí byť k dispozícii jeden alebo niekoľko voľných blokov pamäte.

ZÁKON z 25. júna 2002 o environmentálnom označovaní výrobkov

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnych značiek, ktorými sú:

a) environmentálna značka „Environmentálne vhodný výrobok“ (ďalej len „národná environmentálna značka“),

b) environmentálna značka „Európsky kvet“ (ďalej len „environmentálna značka Európskeho spoločenstva“).
Tento zákon sa nevzťahuje na označovanie nápojov a potravín ani na označovanie liekov a zdravotníckych pomôcok určených len na odborné použitie alebo na použitie pod odborným dohľadom, alebo na lekársky
predpis.

ZÁKON z 29. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z.