SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Karcinogény PDF 

Karcinogén je látka, ktorá je schopná spôsobiť rakovinu u ľudí alebo zvierat. Rakovina je spôsobená zmenami v DNA bunky. Niektoré z týchto zmien môžu byť zdedená po rodičoch, zatiaľ čo iné zmeny môžu byť spôsobené expozíciou, ktorá je často označovaná ako vplyv faktorov životného prostredia. Faktory životného prostredia môžu zahŕňať široké spektrum expozícií, ako napríklad:

Ø Faktory životného štýlu (výživa, fajčenie, telesná aktivita)

Ø Prirodzene sa vyskytujúce expozície (ultrafialové svetlo, radónový plyn, infekčné častice, a pod.)

Ø Lekárske ošetrenie (chemoterapia, ožarovanie, imunosupresívne látky, atď)

Ø Pracovné prostredie

Ø Expozícia v domácnosti

Ø Znečistenie

Ak je o látke známe, že môže podporovať alebo zhoršiť rakovinu, nemusí ale nevyhnutne vyvolať rakovinu, takýto faktor môže byť tiež nazývaný ako karcinogénny. Hoci existuje veľa faktorov, ktoré sú môžu spôsobovať rakovinu, sú považované za karcinogénne látky len v prípade, že je významný dôkaz o jeho karcinogenite.

Je dôležité si uvedomiť, že karcinogény, nemusia viesť k vzniku rakoviny po každej expozícii. Niektoré látky spôsobujú rakovinové zmeny po vysokej úrovni, pri dlhodobej expozícii, zatiaľ čo iné môžu spôsobiť poškodenie na nižších úrovniach a pri kratšom expozičnom čase.

REACH & CLP

Na základe nariadenia REACH sa identifikujú v súlade s kritériami čl 57 tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy - SVHC (substances of very high concern), kde jedno z kritérií predstavujú  tzv. CMR látky (látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu).
Látky označené ako „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC), budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie, alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie. Viac informácií o SVHC látkach nájdete na našich web stránkach v časti
látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy >>

 

Nariadenie CLP vychádza z globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) a implementuje ustanovenia GHS do právneho systému EÚ.

Podľa nariadenia CLP je karcinogén definovaný ako látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo zvyšuje jej výskyt. Látky, ktoré vyvolali nezhubné alebo zhubné nádory pri dobre vykonaných experimentálnych štúdiách na zvieratách, sa takisto považujú za pravdepodobné alebo podozrivé ľudské karcinogény, pokiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že mechanizmus tvorby nádoru nie je pre ľudí relevantný.

Na účely klasifikácie so zreteľom na karcinogenitu, sa látky zaraďujú do jednej z dvoch kategórií podľa sily dôkazov a ďalších hľadísk (závažnosť dôkazov). V určitých prípadoch môže byť odôvodnená špecifická klasifikácia podľa spôsobu expozície, ak sa dá jednoznačne preukázať, že žiadny iný spôsob expozície nepredstavuje nebezpečenstvo:

Ø KATEGÓRIA 1: Známe alebo pravdepodobné ľudské karcinogény

Látka sa zaraďuje do kategórie 1 pre karcinogenitu na základe epidemiologických údajov a/alebo údajov o zvieratách. Látka sa môže ďalej pri klasifikácii rozlišovať ako látka:

Þ Kategória 1A: kategórie 1A, o ktorej je známe, že má karcinogénny potenciál pre ľudí a klasifikácia vo veľkej miere vychádza z dôkazov u ľudí alebo ako

Þ Kategória 1B: látka kategórie 1B, o ktorej sa predpokladá, že má karcinogénny potenciál pre ľudí a klasifikácia vo veľkej miere vychádza z dôkazov u zvierat.

Ø KATEGÓRIA 2: Podozrivé ľudské karcinogény

Zaradenie látky do kategórie 2 sa robí na základe dôkazov získaných zo štúdií u ľudí a/alebo zvierat, ktoré však nie sú dostatočne presvedčivé na to, aby sa látka mohla zaradiť do kategórie 1A alebo 1B na základe sily dôkazov, spolu s ďalšími hľadiskami.

 

Niekoľko národných a medzinárodných agentúr sa venuje stanoveniu rakovinotvorného potenciálu rôznych látok:

International Agency for Research on Cancer (IARC) Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

IARC je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Jej poslaním je koordinovať a vykonávať výskum príčin vzniku rakoviny u ľudí, objasňovať mechanizmy karcinogénneho potenciálu, a rozvíjať vedecké stratégie pre prevenciu a kontrolu rakoviny. Agentúra sa zaoberá aj epidemiologickým a laboratórnym výskumom a rozširuje vedecké informácie prostredníctvom publikácií, stretnutí, kurzov a stáži.

Najviac používaný systém klasifikácie karcinogénov pochádza práve z tejto agentúry. V posledných 30 rokov, zhodnotili rakovinotvorný potenciál pre viac ako 900 pravdepodobných kandidátov a zaradili ich do jednej z nasledujúcich skupín:

Ø Skupina 1 Potvrdený karcinogén pre ľudí

Ø Skupina 2A Pravdepodobne karcinogény pre ľudí s obmedzenými dôkazmi karcinogenity pre človeka a postačujúcimi pre zvieratá

Ø Skupina 2B Pravdepodobne karcinogény pre ľudí s nedostačujúcimi dôkazmi karcinogenity pre človeka a postačujúcimi pre zvieratá

Ø Skupina 3 Neklasifikovaný ako karcinogén pre ľudí

Ø Skupina 4 Pravdepodobne nekarcinogény pre ľudí

Bližšie informácie a databázy nájdete na stránke  IARC >>

National Toxicology Program (NTP) Národný toxikologický program

NTP je tvorený z častí niekoľkých rôznych vládnych agentúr v USA, vrátane National Institutes of Health (NIH), Centra pre kontrolu chorôb a prevenciu (CDC), a pre potraviny a liečivá (FDA). NTP aktualizuje svoje správy o karcinogénoch raz za niekoľko rokov.

Správa o karcinogénoch identifikuje 2 skupiny látok:

Þ "známe ľudské karcinogény"

Þ " predpokladané ľudské karcinogény"

Aktuálna verzia správy obsahuje zoznam asi 240 látok a expozícii. Na rozdiel od zoznamu IARC, tento zoznam neobsahuje látky, ktoré boli predmetom štúdií a nie sú potvrdené ako karcinogény.


US Environmental Protection Agency (EPA) Agentúra ochrany životného prostredia

EPA udržiava integrovaný informačný systém o rizikách (IRIS), elektronickú databázu, ktorá obsahuje informácie o účinkoch na ľudské zdravie pri expozícii určitých látok v prostredí. EPA používa systém hodnotenia podobný IARC pri popise rakovinotvorného potenciálu látky:

Ø Skupina A Potvrdený ľudský karcinogén

Ø Skupina B1 Pravdepodobný karcinogén, limitované humánne dáta, dostatočné údaje na zvieratách

Ø Skupina B2 Pravdepodobný karcinogén, nedostatočné humánne dáta

Ø Skupina C Látka s možnými karcinogénnymi účinkami na človeka

Ø Skupina D Neklasifikovaný ako karcinogén pre človeka

Ø Skupina E Je potvrdené, že látka nemá karcinogénne účinky pre človeka

Expozičné limity sú jedným z hlavných nástrojov na kontrolu zamestnancov vystavenia chemickým látkam. Vzhľadom k tomuto významu, Európska komisia požiadala agentúry o pomoc pri zbere a analýze údajov o existujúcich limitných hodnôt expozície pre karcinogénne a mutagénne látky a látky poškodzujúce reprodukciu (tzv. CMR látky), z 27 členských štátov a vybraných krajín mimo EÚ, vrátane hodnotenia metodiky, kritérií (vedecké, technické a socio-ekonomické) a zdrojov.

Za týmto účelom vznikol "Dotazník o limitných hodnotách pre karcinogénne, mutagénne a látky toxické pre reprodukciu", ktorý bol poslaný na Národné kontaktné miesta 27 členských štátov EÚ, Austrálie, Kanady, Japonska a USA.

Na základe dotazníkov vznikla správa Exploratory Survey of Occupational Exposure Limits for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances at EU Member States Level“ v ktorej je v prílohe 1 uvedený odkaz na prehľadný zoznam všetkých národných a európskych expozičných limitov pre identifikované CMR látky (Kliknite tu pre zobrazenie tabuľky vo formáte Excel).