SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Endokrinné disruptory PDF 

Endokrinné disruptory sú chemické látky, ktoré môžu narúšať endokrinný systém ľudského tela a vyvolať nepriaznivé účinky (vývojové, reprodukčné, nervové a imunitné) na človeka i prírodu.

Široké spektrum látok, prírodných i vyrobených človekom, sú považované endokrinné disruptory, vrátane liečiv, dioxínov a dioxínom podobných látok, PCB (polychlórované bifenyly), DDT a ďalšie pesticídy, a zmäkčovadlá ako napr. bisfenol A.

 

Endokrinné disruptory môžeme nájsť v mnohých každodenných produktoch ako sú plastové fľaše, plechovky, kovové konzervy na jedlo, čistiace prostriedky, spomaľovače horenia, jedlo, hračky, kozmetika a pesticídy.

Posledné výskumy ukazujú, že endokrinné disruptory môžu predstavovať najväčšie nebezpečenstvo počas prenatálneho a ranne postnatálneho vývoja, keď sa vytvárajú orgány a nervové systémy.

Tieto látky môžu napodobňovať prirodzené hormóny, viazať sa na hormonálne receptory a tým spúšťať príslušné chemické mechanizmy v bunke (typickým príkladom sú xenoestrogény), väzbou na receptory môžu inhibovať funkciu prirodzených hormónov alebo narúšať syntézu, skladovanie, sekréciu, transport, či rozklad prirodzených hormónov.

 

REACH &  CLP

 

Na základe nariadenia REACH sa identifikujú v súlade s kritériami čl 57 tzv. látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy - SVHC (substances of very high concern), kde jedno z kritérií predstavujú  tzv. látky, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako látky vymenované napr. látky s vlastnosťami endokrinních disruptorov alebo látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi a toxickými vlastnosťami, alebo s veľmi perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá v prílohe XIII Nariadenia REACH.

Látky označené ako „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC), budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie, alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie.  Viac informácií o SVHC látkach nájdete na našich web stránkach v časti látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy >>

 

V decembri 2011 ECHA pridala na kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy pre autorizáciu daľších 20 látok medzi ktorými je  aj 4-tert-octyl phenol , kvôli jeho schopnosti narušiť činnosť endokrinných žliaz. Oktylfenol možno nájsť napr. v textile, pneumatikách, tlačiarenskej farbe a vodou riediteľných farbách.

 

 

Na základe nových dôkazov, ktoré by mohli spojiť potenciálne problémy a narušenie endokrinného systému a zvýšenie záujmu verejnosti, Európska komisia vytvorila legislatívnu stratégiu pre endokrinné disruptory.

Þ     V roku 1996 sa Komisia podporovaná medzinárodným stretnutím vo Veľkej Británii venovala potenciálnemu vplyvu endokrinných disruptorov na zdravie ľudí a voľne žijúcich zvierat a zaviedla integrovaný plán pre ďalší výskum a sledovanie aktivít v tejto oblasti.

Þ      V októbri 1998 Európsky parlament prijal uznesenie vyzývajúce Komisiu na prijatie opatrení v tejto oblasti k zlepšeniu legislatívneho rámca, posilnenie výskumu a sprístupneniu informácii verejnosti.

Þ      V roku 1999 Vedecký výbor pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie (Scientific Committee for Toxicity and Ecotoxicity and the Environment (SCTEE)) (SCTEE) zverejnil správu o škodlivých účinkoch látok narúšajúcich endokrinný systém pre ľudí a voľne žijúce zvieratá.  Komisia v roku 1999 prijala stratégiu na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred endokrinnými disruptormi v rámci Európskej únie (COM(1999)706).  

Þ      Dňa 30. marca 2000 Rada pre životné prostredie prijala závery ktoré oznámila Komisia predovšetkým  potrebu vytvoriť rýchle a účinné stratégie riadenia rizík a potrebu súladu s celkovou chemickou politiku.

Þ      Dňa 26. októbra 2000 prijal Európsky parlament uznesenie o látok narúšajúcich endokrinný systém, s dôrazom na uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti, a vyzýva Komisiu na identifikáciu látok.

Þ      V roku 2001 Komisia predložila prvé aktuálne informácie o implementácii stratégie, COM(2001)262.

Þ      V roku 2004 Komisia predložila druhú aktualizáciu pre implementáciu stratégie, SEC(2004) 1372.

Þ      V roku 2007 Komisia predložila tretiu  aktualizáciu pre implementáciu stratégie, SEC (2007) 1635.

Þ      V auguste 2011 Komisia zverejnila pracovný dokument o implementácii stratégie Spoločenstva pre endokrinné disruptory, SEC (2011) 1001. Toto je štvrtá správa o implementácii stratégie.