SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Program UNEP PDF 

Program UNEP, bol založený v roku 1972, a je hlasom pre životné prostredie v rámci systému Organizácie Spojených Národov. UNEP vykonáva funkciu  obhajcu, pedagóga a facilitátora na podporu rozumného využívania a trvalo udržateľného rozvoju globálneho životného prostredia. Na dosiahnutie tohto cieľa, UNEP spolupracuje s celým radom partnerov, vrátane OSN subjektov, medzinárodnými organizáciami, vládami, mimovládnymi organizáciami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou.

Program UNEP zahŕňa:

· Posúdenie globálnych, regionálnych a národných environmentálnych podmienok a trendov

· Rozvoj medzinárodných a národných environmentálnych nástrojov

· Podpora inštitúcií pre správne riadenie životného prostredia

· Uľahčenie prenosu poznatkov a technológií pre trvalo udržateľný rozvoj

· Podpora nových partnerstiev a postojov v rámci občianskej spoločnosti a súkromného sektora.

Pre zaistenie globálnej účinnosti, UNEP podporuje šesť regionálnych kancelárií, plus rastúcu sieť centier excelentnosti, ako je Globálna Databáza Zdrojov Informácií (Global Resource Information Database - GRID) a Svetové monitorovacie centrum UNEP (UNEP-WCMC). UNEP má hlavné kancelárie v Ženeve a Paríži, kde sa nachádzajú aj Divízie pre Technológiu, priemysel a ekonomiku.

Práca UNEP:
spočíva najmä v riešení problematiky Škodlivých látok a nebezpečných odpadov (HSHW) naprieč viacerými divíziami a programami. UNEP tiež hostí sekretariáty niekoľkých Multilaterálnych dohôd o životnom prostredí (Multilateral Environmental Agreements - MEAs). Hlavné úsilie prebieha v týchto oblastiach a organizačných zložkách:

  • Nebezpečné odpady
  • Perzistentné organické polutanty (POPs)
  • Ťažké kovy
  • Pesticídy
  • Mainstreaming
  • Chemické látky vo výrobkoch projekt: Štúdia odvetví v prípade projektu: Elektronika; Hračky; Stavebné výrobky; Textil (EN)
  • Realizácia SAICM a UNEP: Medzinárodný politický rámec "strategického prístupu k medzinárodnému manažmentu chemických látok" (SAICM) bol založený s cieľom podporovať chemickú bezpečnosť a bezpečné nakladanie s chemickými látkami po celom svete. Druhá medzinárodná konferencia o nakladaní s chemickými látkami (ICCM2) v máji 2009 prijala uznesenie II / 4 o aktuálnych politických otázkach. Pripomenula SAICM zastrešujúci strategický cieľ ", podávať informácie o chemických látkach v priebehu ich životného cyklu, vrátane chemických látok v produktoch, aby informácie boli dostupné pre užívateľov, primerané a zodpovedajúce potrebám všetkých zainteresovaných strán "a súhlasil s" zlepšiť dostupnosť a prístup k informáciám o chemických látkach v produktoch v rámci dodávateľského reťazca, od začiatku ich životného cyklu ". Príklady "produktov a výrobkov" prezentovaných v základných dokumentoch sa netýkali ich chemickej podstaty.

Konsolidovaný Zoznam výrobkov, ktorých spotreba a / alebo predaj bol zakázaný, stiahnutý, prísne obmedzený alebo nie je schválený vládami.

Projekt bol implementovaný:

  • (A) zhromažďovať a preskúmavať existujúce informácie o informačných systémoch týkajúcich sa chemických látok v produktoch bez obmedzenia na predpisy, normy a priemyselné postupy;
  • (B) posúdiť, či sú informácie vo vzťahu k potrebám všetkých príslušných zainteresovaných strán a identifikovať nedostatky;
  • (C) Vypracovať konkrétne odporúčania pre opatrenia na podporu realizácie strategického prístupu s ohľadom na takéto informácie, obsahujúce stanovené priority, prístup a realizačné mechanizmy.

Prehľad systémov pre poskytovanie informácií o chemických látkach vo výrobkoch a potrieb zúčastnených strán o tieto informácie.

UNEP bola pozvaná, aby podala správu o projekte pre Otvorenú pracovnú skupinu SAICM a ICCM3 17.-21.9 2012 pre prípadné rozhodnutie o spoločných akciách. Neprehliadnite správy z tejto konferencie:

15. Správa o pokroku Chemických látok v produktoch, vrátane navrhovaných odporúčaní pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu (EN)

19. Nové nominácie aktuálnych politických otázok (EN)

20. Navrhovaná stratégia pre posilnenie zapojenia zdravotníctva v realizácii strategického prístupu (EN)