SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
POPs PDF 

Perzistentné organické látky (persistent organics pollutants – POPs) charakterizujú predovšetkým  4 vlastnosti:

  • Dlhodobo sa nerozkladajú, pretrvávajú v prostredí aj desiatky rokov (perzistentné).
  • Sú toxické už v minimálnych koncentráciách, majú rad škodlivých účinkov na zdravie ľudí a živočíchov (polutanty).
  • Sú bioakumulatívne - hromadia sa v tkanivách (tukových) väčšiny živých organizmov a následne v potravinovom reťazci (preto sa najvyššie koncentrácie vyskytujú na vrchole potravinového reťazca u ľudí, cicavcov).
  • Sú schopné prenosu na obrovské vzdialenosti.

Štokholmský dohovor o Perzistentných organických látkach

V máji 2001 bol prijatý tzv. Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach , ktorý nadobudol účinnosť dňa 17.mája 2004, a to aj pre Slovenskú republiku. Tento Dohovor definuje účely, pre ktoré je možná výroba, používanie, dovoz a vývoz zariadení a chemikálií  s obsahom perzistentných organických látok taxatívne uvedených v prílohe. 

 4.-8. mája sa konalo 4. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru o POPs, tzv. COP4 (Conference of the Parties), v Ženeve vo Švajčiarsku. Stretnutia sa zúčastnilo cez 800 účastníkov, reprezentujúcich viac ako 149 štátov z vládnych ako aj mimovládnych organizácií a agentúr spojených národov. Na zasadnutí sa prerokovávali tri kľúčové body:

  •  Finančné zdroje a technická podpora vrátané schválenia regionálnych koordinačných centier
  • Dohoda o nevyhovujúcich mechanizmoch
  • Zaradenie 9 nových perzistentných organických látok (POPs) do zoznamov v prílohách

Zaradením 9 nových perzistentných organických látok sa zoznam tzv. „špinavý tucet“ rozšíri na 21 látok. Pôvodný zoznam zahŕňal deväť pesticídov (aldrin, chlórdan, DDT, dieldrin, endrin, heptachlór, hexachlórbenzén, mirex a toxafén); dve priemyselné chemické látky (PCBs – polychlórované bifenyly a hexachlórbenzén používaný tiež ako pesticíd) a nežiaduce produkty predovšetkým furány a dioxíny.

 9 nových chemikálií zahrnutých do prílohy Štokholmského dohovoru o POPs:

   ® Pentabrómdifenyl éter (c-pentaBDE)

Používa sa ako spomaľovač horenia v polyuretánovej pene a už sa nevyrába. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania.

 V rámci EÚ je už jeho uvádzanie na trh a používanie obmedzené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/11/ES, ktorou sa novelizovala smernica Rady 76/769/EHS vzťahujúca sa na obmedzenie uvádzania na trh a požívania niektorých nebezpečných látok a prípravkov.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika

 

® Oktabrómdifenyl éter (c-octaBDE)

Používa sa ako spomaľovač horenia v plastoch a v textilnom priemysle a už sa nevyrába. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania.

 V rámci EÚ je už jeho uvádzanie na trh a používanie obmedzené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/11/ES, ktorou sa novelizovala smernica Rady 76/769/EHS vzťahujúca sa na obmedzenie uvádzania na trh a požívania niektorých nebezpečných látok a prípravkov.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika

 

® Chlórdekón

CAS: 143-50-0; EC: 205-601-3

Používa sa ako insekticíd a už sa nevyrába. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania.

 V rámci EÚ platí od 20.5.2004 zákaz jeho výroby, uvedenia na trh a používania v nadväznosti na článok 3 nariadenia (ES) č. 840/2004 o POPs.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika

® Hexabrómbifenyl  (HexaBB)

CAS: 36355-01-8; EC: 252-994-2

 Používa sa ako spomaľovač horenia v syntetických vláknach, v akrylonitrilových a butadiénových styrénových plastoch a už sa nevyrába. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania. V rámci EÚ platí od 20.5.2004 zákaz jeho výroby, uvedenia na trh a používania v nadväznosti na článok 3 nariadenia (ES) č. 840/2004 o POPs.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika

 

® alfa - hexachlórcyklohexán (a-HCH)

CAS: 608-73-1; EC: 210-168-9

Používa sa ako insekticíd a už sa nevyrába. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania.

 V rámci EÚ platí od 20.5.2004 zákaz jeho výroby, uvedenia na trh a používania v nadväznosti na článok 3 nariadenia (ES) č. 840/2004 o POPs.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika

 

® beta - hexachlórcyklohexán (b-HCH)

CAS: 608-73-1; EC: 210-168-9

Používa sa ako insekticíd a už sa nevyrába. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania.

 V rámci EÚ platí od 20.5.2004 zákaz jeho výroby, uvedenia na trh a používania v nadväznosti na článok 3 nariadenia (ES) č. 840/2004 o POPs.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika     

® Lindan

CAS: 58-89-9; EC: 200-401-2

Používa sa ako insekticíd na ochranné ošetrenie dreva a vo verejnom zdravotníctve a veterinárstve. Vyrába sa v Indii. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania.

V rámci EÚ platí od 20.5.2004 zákaz jeho výroby, uvedenia na trh a používania v nadväznosti na článok 3 nariadenia (ES) č. 840/2004 o POPs.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika     

® Perfluóroktánsulfonát (PFOS)

Ide o kyselinu heptadekafluóroktán-1-sulfónovú, jej soli a heptadekafluóroktánsulfonylfluorid  

Vyrába sa v Číne a v Japonsku a používa sa vo viacerých krajinách. Zaradený do prílohy B Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s obmedzenou výrobou a použitím.

 V rámci EÚ je už jeho uvádzanie na trh a používanie obmedzené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES, ktorou sa novelizovala smernica Rady 76/769/EHS vzťahujúca sa na obmedzenie uvádzania na trh a požívania niektorých nebezpečných látok a prípravkov.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika

 ® Pentachlórbenzén (PeCB)

CAS: 608-93-5; EC: 210-172-0

Používa sa ako súčasť fungicídov na ničenie malých slimákov požierajúcich ustrice a taktiež vzniká ako neúmyselný vedľajší produkt pri údržbe transformátorov s obsahom PCB. Zaradený do prílohy A Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs s plánovaným vylúčením výroby a používania zároveň do prílohy C Štokholmského dohovoru, v ktorej sú POPs, podliehajúce požiadavkám podľa článku 5 Štokholmského dohovoru, ktorý stanovuje opatrenia na zníženie alebo vylúčenie ich neúmyselného vzniku pri taxatívne uvedených výrobách.

V rámci EÚ je PeCB zaradený medzi prioritné nebezpečné látky podľa rámcovej smernice o vode 2000/60/ES.

Súvisiace dokumenty: profil rizika a hodnotenie manažmentu rizika