SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
CLP PDF 

31. decembra 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ tzv. nariadenie CLP (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008), ktoré je priamo uplatniteľným nástrojom európskej legislatívy, čím sa začalo obdobie postupného prechodu na nový systém klasifikácie a označovania chemikálií:

Dôležité prechodné ustanovenia

Þ       Do 1. decembra 2010 sa látky klasifikujú, označujú a balia v súlade so smernicou 67/548/EHS.

Þ       Do 1. júna 2015 sa zmesi klasifikujú, označujú a balia v súlade so smernicou 1999/45/ES.

Þ       Od 1. decembra 2010 do 1. júna 2015 sa látky klasifikujú v súlade so smernicou 67/548/EHS a v súlade s týmto nariadením. Označujú a balia sa v súlade s týmto nariadením.

Þ       Ak bola látka alebo zmes klasifikovaná v súlade so smernicou 67/548/EHS alebo 1999/45/EHS pred 1. decembrom 2010, prípadne 1. júnom 2015, môžu výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia zmeniť klasifikáciu látky alebo zmesi za použitia prevodnej tabuľky uvedenej v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Þ       Látky klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 67/548/EHS a už uvedené na trh pred 1. decembrom 2010, nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. decembra 2012.

Þ       Zmesi klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 1999/45/EHS a už uvedené na trh pred 1. júnom 2015 nie je potrebné znova označovať a baliť v súlade s týmto nariadením, a to do 1. júna 2017.

Þ       Do 1. decembra 2011 si môže členský štát zachovať všetky existujúce a prísnejšie klasifikácie a označovania látok zaradených do časti 3 prílohy VI k tomuto nariadeniu za šecialnych podmienok uvedených v nariadeni CLP.

Nadobudnutie účinnosti

Þ       Hlavy II, III a IV sa uplatňujú od 1. decembra 2010, pokiaľ ide o látky, a od 1. júna 2015, pokiaľ ide o zmesi.

 Nariadenie CLP bolo upravené Nariadením Komisie (ES) č. 790/2009 ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí: úprava textu časti 3 Prílohy VI CLP v súvislosti s 30. a 31. ATP smernice 67/548

Usmernenia k nariadeniu CLP
Nariadenie CLP vychádza z globálne harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) a implementuje ustanovenia GHS do právneho systému EÚ. Usmernenia k Nariadeniu CLP  obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené nariadením CLP.

  •  Úvodné usmernenie pre nariadenie CLP

    Dokument poskytuje usmernenie o základných zásadách a postupoch uvedených v nariadeni CLP. Je určený predovšetkým dodávateľom (t.j. výrobcom látok, dovozcom látok a zmesí, následným užívateľom, distribútorom látok a zmesi a dovozcom a výrobcom určitých špecifických výrobkov), ktorí majú základné poznatky o súčasnom systéme klasifikácie označovania a balenia.

Dokument vysvetľuje základné princípy klasifikácie a označovania a poskytuje detailný návod na klasifikáciu a označovanie látok a zmesí. V niektorých kapitolách (napr. pre karcinogenitu, mutagenitu a reprotoxicitu) vychádza aj z rozsiahlych skúseností pri aplikácii kritérií podľa smernice 67/548 a je určený pre expertov v tejto oblasti.

 

Európska Chemická Agentúra (ECHA)  zverejnila na svoich stránkach a ja dokument Otázky a Odpovede o  Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008