SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Bezpečnosť výrobkov PDF 

Ochrana bezpečnosti výrobkov v rámci Európskej únie predstavuje jeden z najvyšších bezpečnostných štandardov na svete.  Veľká pozornosť je venovaná tomu, aby výrobky predávané v EÚ, ktoré sú určené pre spotrebiteľov  boli bezpečné a  tým chránili zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov a riadne fungovanie vnútorného trhu.

Prijatím rôznych legislatívnych predpisov na úrovní EU sú zabezpečené prísne bezpečnostné opatrenia pre výrobky. Informácie o bezpečných resp. nebezpečných výrobkoch poskytujú aj rôzne systémy, neziskové alebo štátne organizácie, ako napríklad:

RAPEX  (Rýchly informačný systém Spoločenstva) je systém rýchleho varovania EÚ pre všetky nebezpečné spotrebné výrobky, s výnimkou potravín, farmaceutických a zdravotníckych pomôcok. Systém umožňuje rýchlu výmenu informácií o opatreniach prijatých na zabránenie alebo obmedzenie uvádzania na trh alebo používania výrobkov predstavujúcich závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov medzi členskými štátmi a Komisiou prostredníctvom centrálnych kontaktných miest. Legislatívnym základom pre systém RAPEX je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Týždenný prehľad >>

Každý piatok, Komisia zverejní týždenný prehľad nebezpečných výrobkov, ktoré boli oznámené vnútroštátnymi orgánmi (oznámenia v systéme RAPEX). Tento prehľad vám poskytuje všetky informácie o výrobku, možné nebezpečenstvá a opatrenia, ktoré boli prijaté. 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - je všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole. Na svojich webových stránkach podáva informácie, či sa na trhu SR v ponuke pre spotrebiteľa vyskytujú nebezpečné výrobky. Pri zistení nebezpečného výrobku SOI na stránkach uvádza presný názov a pôvod výrobku,  nebezpečnosť výrobku a opatrenia na ochranu trhu 
Nebezpečné výrobky na trhu SR >>

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach poskytuje informácie ohľadom bezpečnosti kozmetických výrobkov viac informácii nájdete na ich webovej stránke v sekcii informácie pre spotrebiteľa a informácie o nebezpečných kozmetických výrobkoch nahlásených do systému RAPEX >>