SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Batérie a akumulátory PDF 

forum.ekotox.sk - Diskusia k téme

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje:

1. pravidlá týkajúce sa uvedenia batérií a akumulátorov na trh, a najmä zákaz uvedenia batérií a akumulátorov s obsahom nebezpečných látok a

2. osobitné pravidlá zberu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia použitých batérií a akumulátorov s cieľom doplniť príslušné právne predpisy Spoločenstva o odpade a podporovať vysokú úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov. Snaží sa zlepšiť vplyv výrobkov a činností všetkých hospodárskych subjektov zainteresovaných do životného cyklu batérií a akumulátorov, t. j. výrobcov, distribútorov a konečných užívateľov, a najmä subjektov, ktoré sa priamo podieľajú na spracovaní a recyklácii použitých batérií a akumulátorov, na
životné prostredie.

Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, materiálové zloženie alebo použitie. Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté smernice 2000/53/ES a 2002/96/ES.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na batérie a akumulátory použité v:

a) zariadeniach, ktoré sú spojené s ochranou dôležitých záujmov týkajúcich sa bezpečnosti členských štátov, zbraňami, muníciou a vojenským materiálom, s výnimkou výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené na vojenské účely;
b) zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru.

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „batéria“ alebo „akumulátor“ znamená akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie a pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych (nedobíjateľných) článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov;

2. „sada batérií“ znamená akýkoľvek súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených a/alebo zapuzdrených do vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý by konečný užívateľ nemal rozdeľovať alebo otvárať;

3. „prenosná batéria alebo akumulátor“ znamená každú batériu, gombíkový článok, sadu batérií alebo akumulátor, ktoré:

a) sú hermeticky uzavreté a
b) môžu sa ručne prenášať a
c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom;

4. „gombíkový článok“ znamená každú malú okrúhlu prenosnú batériu alebo akumulátor, ktorých priemer je väčší ako jeho výška a ktoré sa používajú na osobitné účely, ako napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch;

5. „automobilová batéria alebo akumulátor“ znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo zapaľovanie motora automobilu;

6. „priemyselná batéria alebo akumulátor“ znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie, alebo sú použité v akomkoľvek type elektrického vozidla;

7. „použitá batéria alebo akumulátor“ znamená akúkoľvek batériu alebo akumulátor, ktoré sú odpadom v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2006/12/ES; 8. „recyklácia“ znamená opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie;

9. „zneškodňovanie“ znamená akúkoľvek z uplatniteľných činností uvedených v prílohe IIA k smernici 2006/12/ES;

10. „spracovanie“ znamená akúkoľvek činnosť vykonanú na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané zariadeniu na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie;

11. „prístroj“ znamená akékoľvek elektrické alebo elektronické zariadenie tak, ako ho definuje smernica 2002/96/ES, ktoré je plne alebo čiastočne napájané z batérií alebo z akumulátorov alebo tak môže byť napájané;

12. „výrobca“ znamená akúkoľvek osobu v členskom štáte, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane prostriedkov komunikácie na diaľku definovaných v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (1), uvádza po prvý raz na trh batérie alebo akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo automobilov, na území tohto členského štátu v rámci svojej podnikateľskej činnosti;

13. „distribútor“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému užívateľovi;

14. „uvedenie na trh“ znamená dodávanie alebo sprístupnenie, či už za úhradu alebo bezplatne, tretej osobe v rámci Spoločenstva a zahŕňa dovoz do colného priestoru Spoločenstva;

15. „hospodársky subjekt“ znamená akýkoľvek výrobca, distributér, subjekt zaoberajúci sa zberom, recykláciou alebo iným spracovaním;

16. „bezšnúrový elektrický nástroj“ znamená akýkoľvek ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti;

17. „limity pre zber“ znamenajú pre daný členský štát v danom kalendárnom roku hmotnostné percento získané podielom hmotnosti použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v súlade s článkom 8 ods. 1 tejto smernice alebo so smernicou 2002/96/ES v uvedenom kalendárnom roku a priemernej hmotnosti prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia buď priamo predali konečným užívateľom, alebo dodali tretím osobám na účel ich predaja konečným užívateľom v danom členskom štáte

ZÁKON z 8. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.“.