SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Tlakové zariadenia PDF 

Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky tlakové zariadenia a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych predpisov sa Vás týkajú a akou formou ich máte plniť?

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

 • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
 • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
 • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Problematiku jednoduchých tlakových zariadení rieši v Slovenskej republike NARIADENIE VLÁDY SR č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu a príslušné vykonávacie predpisy.

Jednoduchá tlaková nádoba je nádoba s bezpečnostným súčinom väčším ako 50 bar × L (§ 1 ods. 1  písm. a NV SR č. 234/2015). Jednoduchú tlakovú nádobu je možno sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky, ak je riadne namontovaná, udržiavaná a používaná na účel, na ktorý je určená (§ 3 NV SR č. 234/2015).

Problematiku tlakových zariadení rieši v Slovenskej republike NARIADENIE VLÁDY SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu a príslušné vykonávacie predpisy.

Tlakové zariadenie je  nádoba, potrubie, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo a prvky pripevnené k častiam pod tlakom, najmä príruby, návarky, spojky, podpery, závesné oká. Tlakové zariadenie a zostava s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 0,5 bar, ktoré sú určenými výrobkami (§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. ) .

Jednoduchú tlakovú nádobu je možno sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky, ak je riadne namontovaná, udržiavaná a používaná na účel, na ktorý je určená (§ 3 NV SR č. 1/2016).

Tlakové zariadenia

Problematiku tlakových zariadení rieši v Slovenskej republike NARIADENIE VLÁDY SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu a príslušné vykonávacie predpisy.

Tlakové zariadenie je  nádoba, potrubie, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo a prvky pripevnené k častiam pod tlakom, najmä príruby,

návarky, spojky, podpery, závesné oká. Tlakové zariadenie a zostava s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 0,5 bar, ktoré sú určenými výrobkami (§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. .

Jednoduchú tlakovú nádobu je možno sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky, ak je riadne namontovaná, udržiavaná a používaná na účel, na ktorý je určená (§ 3 NV SR č. 1/2016).

Viac informácií>>

Povinnosti výrobcu tlakovej nádoby:

 • zabezpečiť pri uvedení tlakového zariadenia alebo zostavy podľa § 4 ods. 1 až 3 na trh alebo pri ich používaní na vlastné účely, plnenie základných bezpečnostných požiadaviek,
 • zabezpečiť pri uvedení tlakového zariadenia alebo zostavy podľa § 4 ods. 4 na trh alebo ich používaní na vlastné účely, aby boli navrhnuté a vyrobené podľa správnej inžinierskej praxe,
 • vypracovať pre tlakové zariadenie alebo zostavu podľa § 4 ods. 1 až 3 technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3,
 • vykonať alebo nechať vykonať príslušný postup posudzovania zhody podľa § 14,
 • vydať EÚ vyhlásenie o zhode pre tlakové zariadenie alebo zostavu a umiestniť označenie CE na tlakové zariadenie alebo zostavu, ak sa postupom posudzovania zhody podľa § 14 preukáže, že tlakové zariadenie alebo zostava podľa § 4 ods. 1 až 3 spĺňajú uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,
 • uchovávať technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode 10 rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostavy na trh,
 • uplatňovať postupy na zachovanie súladu sériovej výroby s týmto nariadením vlády a zohľadniť zmeny návrhu alebo vlastností tlakového zariadenia alebo zostavy a zmeny harmonizovaných noriem alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda tlakového zariadenia alebo zostavy,
 • vykonať skúšku vzorky tlakového zariadenia resp. zostavy v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov, ak je to potrebné prešetrovať podnety týkajúce sa nesúladu tlakového zariadenia alebo zostavy s NV, viesť evidenciu týchto podnetov a evidenciu spätných prevzatí nevyhovujúcich tlakových zariadení alebo zostáv a informovať o tom distribútora,
 • zabezpečiť (na tlakovom zariadení alebo zostave) umiestnenie: typového/ sériového resp. výrobného čísla alebo, ak to nie je možné na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k tlakovému zariadeniu alebo zostave,
 • uviesť na tlakovom zariadení alebo zostave, a ak to nie je možné, na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k tlakovému zariadeniu alebo zostave v SK jazyku (obchodné meno resp. svoju ochrannú známku a kontaktnú adresu),
 • zabezpečiť dodanie návodu na používanie a bezpečnostných pokynov podľa prílohy č. 1 bodov 3.3. a 3.4. k tlakovému zariadeniu alebo zostave podľa § 4 ods. 1 až 3 v slovenskom jazyku,
 • zabezpečiť dodanie návodu na používanie a bezpečnostných pokynov k tlakovému zariadeniu alebo zostave podľa § 4 ods. 4 v slovenskom jazyku,

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY pre zostava určená na výrobu teplej vody pri teplote < 110 °C, ktorá je vykurovaná tuhým palivom dodávaným ručne a má BS > 50 bar

x L:

 • ochrana proti prekročeniu dovolených hodnôt,
 • bezpečnostné príslušenstvo,
 • zariadenie na obmedzovanie tlaku,
 • zariadenie na monitorovanie teploty
 • technická dokumentácia, výkresy, grafy
 • návod na používanie s prevádzkovými pokynmi pre používateľa,
 • upozornenie na riziká pri nesprávnom použití,
 • údaje pre každé zariadenie: rok výroby, identifikáciu zariadenia (typ,výrobná dávka a výrobné číslo), obchodné meno alebo svoju ochrannú známku a adresu, na ktorej ho možno kontaktovať,
 • údaje pre zariadenie podľa typu: objem V v litroch (L), menovitý rozmer potrubia (DN), použitý skúšobný tlak PT v baroch (bar), dátum vykonania skúšky, dátum vykonania skúšky, výkon tlakového zariadenia v kilowattoch (kW), napájacie napätie vo voltoch (V), predpokladané použitie, plniaci pomer (v kg/L), najvyššia hmotnosť obsahu v kilogramoch (kg), hmotnosť prázdneho tlakového zariadenia v kilogramoch (kg), skupina tekutiny.

Informácie uviesť buď na zariadení alebo na štítku alebo v technickej dokumentácii alebo na etikete v SK jazyku.

 • výstrahy umiestnené na tlakovom zariadení upozorňujúce na nesprávne používanie.

CE označenie :

Umiestnenie:  priamo na tlakovom zariadení alebo zostave alebo na výrobnom štítku, môže sa umiestniť na obale a v sprievodnej dokumentácii, ak povaha tlakového zariadenia alebo zostavy neumožňujú označenie, nemusí sa umiestniť na každom jednotlivom tlakovom zariadení v zostave. Jednotlivé tlakové zariadenia, ktoré sú označené označením CE už pri ich začleňovaní do zostavy, musia byť takto označené aj naďalej, Obsah:  za označenie CE na nádobe sa uvedie identifikačné číslo notifikovanej osoby zúčastnenej na kontrole výroby. Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje táto notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca. výrobný štítok musí byť navrhnutý tak, aby sa nedal opakovane použiť. Výrobný štítok musí obsahovať voľné miesto na doplnenie ďalších údajov. Minimálna výška označenia CE je 5 mm.

Klasifikácia tlakových zariadení (kategória I až IV (príloha 2 NV SR č.1/2016) Tekutiny, ktoré obsahuje tlakové zariadenie

 

 1. Skupina: látky a zmesi s najvyššou dovolenou PT nad bodom vzplanutia klasifikované ako - Unst. Expl. 1.1 až 1.5, Expl. 1.1 až 1.5, Flam. Gas 1 a
 2. Ox. Gas 1;  Flam. Liq. 1 a 2, Falm. Liq. 3 (ak najvyššia dovolená PT je nad bodom vzplanutia), Flam. Sol. 1 a 2, Pyr. Liq. 1 a 2, Water-react. 1 až
 3. Ox. Liq. 1 až 3,  Ox.Sol. 1 až 3, Org. Perox. A až F,  Acute Tox. (oral) 1 a 2, Acute Tox. (dermal) 1 a 2, Acute Tox. (inhalation) 1 až 2, STOT SE 1.

2.      Skupina: látky a zmesi, ktoré nie sú uvedené v 1.skupine.

Nádoba pozostávajúca z viacerých komôr sa klasifikuje do najvyššej kategórie uplatňovanej na jednotlivé komory. Ak komora obsahuje viac tekutín, klasifikuje sa podľa tej tekutiny, ktorá si vyžaduje najvyššiu kategóriu.

Posudzovanie zhody

Na posudzovanie zhody si výrobca zvolí jeden z postupov (príloha 3) na základe klasifikácie tlakového zariadenia:

Kategória I - modul A

Kategória II - modul A2, D1, E1

Kategória III - modul B-D, D, B-F, B-E, B-C2

Kategória IV - modul B-D, B-F, G, H1

Výrobca môže namiesto postupu posudzovania zhody ustanoveného pre kategóriu, do ktorej je tlakové zariadenie klasifikované, vybrať postup posudzovania zhody ustanovený pre vyššie kategórie. Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody, musia byť vyhotovené v SK jazyku.

EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje: typové/výrobné resp. sériové číslo tlakového zariadenia alebo zostavy alebo typ tlakového zariadenia alebo zostavy, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu (ak bol určený), vyhlásenie výrobcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode, identifikáciu tlakového zariadenia alebo zostavy umožňujúcu ich vysledovateľnosť, a ak je to potrebné na identifikáciu tlakového zariadenia alebo zostavy, vyhlásenie, že nádoba je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi aktmi EÚ, údaje o notifikovanej osoby, ktorá vykonala príslušný postup posúdenia zhody a vydala certifikát (obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu (meno, priezvisko a funkciu osoby),  doplňujúce informácie (ak súmpotrebné), miesto a dátum vydania EÚ vyhlásenie o zhode, podpis. EÚ vyhlásenie o zhode vydať pre každý typ nádoby písomne v slovenskom jazyku.

Posudzovať zhodu môže vykonávať len osoba, ktorej Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky udelil autorizáciu.

// ]]-->