SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Strojové zariadenia PDF 

Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky strojové zariadenia a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych predpisov sa Vás týkajú a akou formou ich máte plniť?

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Problematiku strojových zariadení v SR rieši Nariadenia vlády SR č. 436/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia a príslušné vykonávacie predpisy.

Toto nariadenie vlády upravuje technické požiadavky na určené výrobky:

- strojové zariadenie, vymeniteľné prídavné zariadenie, bezpečnostnú súčasť,  zdvíhacie príslušenstvo, reťaze, laná a záchytné pásy, odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos, čiastočne skompletizované strojové zariadenie.

Do skupiny určených výrobkov nepatria

-       bezpečnostné súčasti určené na použitie ako náhradné dielce, dodávané výrobcom pôvodného strojového zariadenia, špecifické zariadenia určené na používanie na výstaviskách alebo v zábavných parkoch, strojové zariadenia pre jadrové účely, ktorých porucha môže viesť k úniku rádioaktivity, zbrane vrátane strelných zbraní, dopravné prostriedky (napr. poľnohospodárske traktory a lesné traktory, motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, motorové vozidlá určené výlučne na športové súťaže, dopravné prostriedky určené na leteckú dopravu alebo vodnú dopravu alebo na dopravu po dráhach, námorné lode a príbrežné pohyblivé jednotky, strojové zariadenia na vojenské účely alebo policajné účely, strojové zariadenia na výskumné účely na dočasné použitie v laboratóriách, banské ťažobné zariadenia, špecifické zariadenia na presúvanie účinkujúcich počas umeleckých vystúpení, spotrebiče určené na používanie v domácnosti, audio zariadenia a video zariadenia, zariadenia informačných technológií, bežné strojové zariadenia na používanie v kanceláriách, nízkonapäťové spínacie a riadiace skrine a elektromotory, spínacie zariadenia, regulačné zariadenia a transformátory ako typy vysokonapäťových elektrických zariadení).

Strojové zariadenia je

-       súbor, ktorý je vybavený pohonným systémom, ktorý nepoužíva priamo vynaloženú ľudskú silu alebo zvieraciu silu, zostavený z častí alebo súčastí, z ktorých najmenej jedna je pohyblivá, vzájomne spojených na účely určeného používania,

-       súbor, ktorému chýbajú len súčasti, ktorými sa pripája k miestu používania alebo k zdrojom energie a pohybu,

-       súbor pripravený na inštaláciu, ktorý je samostatne funkčný iba ak je namontovaný na dopravnom prostriedku alebo nainštalovaný v budove alebo konštrukcii,

-       súbory strojových zariadení čiastočne skompletizovaných strojových zariadení, ktoré sú na účely dosiahnutia rovnakého výsledku zostavené a ovládané tak, aby boli funkčné ako integrálny celok,

-       súbor spojených častí alebo súčastí, z ktorých sa najmenej jedna pohybuje, zmontovaných na účely zdvíhania bremien, a ktorých jediným zdrojom energie je priamo vynaložená ľudská sila,

-       vymeniteľné prídavné zariadenie meniace funkciu strojového zariadenia alebo traktora po ich uvedení do prevádzky alebo priraďujúce strojovému zariadeniu alebo traktoru po ich uvedení do prevádzky novú funkciu, pripojené k tomuto strojovému zariadeniu alebo traktoru samotnou obsluhou, pričom toto zariadenie nie je nástrojom,

-       zdvíhacie príslušenstvo časť alebo zariadenie samostatne uvedené na trh a nepripojené k strojovému zariadeniu, umožňujúce udržanie nákladu, pričom je umiestnené medzi strojovým zariadením a nákladom alebo na samotnom náklade, prípadne tvorí neoddeliteľnú súčasť nákladu; zdvíhacím príslušenstvom sú aj viazacie prostriedky a ich súčasti,

-       reťaze, laná a záchytné pásy také reťaze, laná a záchytné pásy, ktoré sú navrhnuté a konštruované na zdvíhanie ako súčasť zdvíhacieho strojového zariadenia alebo zdvíhacieho príslušenstva,

-       odnímateľné zariadenie pre mechanický prenos odnímateľná časť na prenášanie energie medzi strojovým zariadením s vlastným pohonom alebo traktorom a iným strojovým zariadením formou spojenia na prvom pevnom ložisku; ak sa uvedie na trh spolu s ochranným krytom, považuje sa za jeden výrobok, čiastočne skompletizované strojové zariadenie, ktoré nemôže samostatne plniť určitý účel použitia a ktoré je určené na zabudovanie do iného strojového zariadenia alebo čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia alebo na zmontovanie s nimi, čím sa vytvorí strojové zariadenie podľa tohto nariadenia vlády; za čiastočne skompletizované strojové zariadenie sa považuje aj pohonný systém.

Technické požiadavky na strojové zariadenia:

·         splnené základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť (§ 4 NV SR č. 436/2008),

·         vypracovať technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku (§ 9 NV SR č. 436/2008),

·         vypracovať návod na použitie (§ 9 NV SR č. 436/2008),

·         vypracovať návod na montáž* (§ 9 NV SR č. 436/2008),

·         posúdiť zhodu na základe vnútornej kontroly výroby strojového zariadenia (§ 8 NV č. 436/2008),

·         pre každé strojové zariadenie ES vydané vyhlásenie o zhode a priložiť ku každému strojovému zariadeniu (§ 3 NV SR č. 436/2008),

·         vydané vyhlásenie o začlenení *(§ 5 NV SR 436/2008),

·         označiť strojové zariadenie CE (§ 4 a 11 NV SR č. 436/2008).

 

* návod na montáž a vyhlásenie o začlenení sú priložené k čiastočne skompletizovanému strojovému zariadeniu, až kým nedôjde k začleneniu do úplného strojového zariadenia; po začlenení tvoria súčasť technickej dokumentácie strojového zariadenia len v prípade