SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Výrobky s obsahom prchavých organických látok (VOC) PDF 

Nové stránky

 

 

Plánujete uvádzať na trh Slovenskej republiky výrobky s obsahom prchavých organických látok a neviete posúdiť aké povinnosti vyplývajúce z národných legislatívnych predpisov sa Vás týkajú a akou formou ich máte plniť?

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

 • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
 • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
 • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

 

Problematiku povrchovo aktívnych látok rieši  v Slovenskej republike zákon NR SR

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení  neskorších predpisov a príslušné vykonávacie predpisy, Vyhláška MŽP SR č. 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch a Vyhláška MPŽPaRRSR č. 359/2010 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

VOC je prchavou organickou zlúčeninou každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného žiarenia.

Prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac 250 stupňov C pri štandardnom tlaku 101,3 kPa.

Regulovaným výrobkom sú  farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určených na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí.

Kategória A regulovaných výrobkov:

Regulované výrobky používané na povrchovú úpravu objektov, ako sú stavby, konštrukcie, budovy, ich príslušenstvo a armatúry na dekoratívne účely, funkčné účely a ochranné účely, okrem aerosólov:

 

 • náterové látky interiérové matné,
 • náterové látky exteriérové na povrchovú úpravu minerálnych materiálov,
 • farby interiérové a exteriérové na povrchovú úpravu dreva, kovu a plastov s dekoratívnym účinkom alebo ochranným účinkom.
 • laky interiérové a exteriérové na drevo, kov a plasty a lazúrovacie laky na drevo,
 • moridlá pre ultratenkú vrstvu na drevo,
 • základné náterové látky,
 • penetračné a spevňujúce náterové látky,
 • špeciálne jednozložkové a dvojzložkové náterové látky,
 • viacfarebné náterové látky,
 • náterové látky s dekoratívnym efektom.

 

Kategória B regulovaných výrobkov:

Regulované výrobky používané pri opravách a prestriekavaní vozidiel alebo ich častí pri ich údržbe, oprave alebo na účely dekorácie mimo výrobného procesu:

 

 • prípravné prostriedky t.j. prostriedky na čistenie zariadení,
 • prostriedky na čistenie povrchu t.j. prostriedky na odstránenie povrchového znečistenia pred aplikáciou náterovej látky,
 • tmely a plniče,
 • základné náterové látky,
 • vyrovnávacie náterové látky,
 • základné náterové látky na kov,
 • reaktívne základné náterové látky s podielom najmenej 0,5% hmotnosti kyseliny fosforečnej,
 • vrchné náterové látky,
 • podkladové náterové látky,
 • pigmentované náterové látky,
 • transparentné náterové látky t.j. laky,
 • špeciálne vrchné náterové látky určené na konečnú povrchovú úpravu.

 

Podnikateľ, ktorý vyroba alebo dováža na trh v SR organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel je povinný vypracovať technickú dokumentáciu a na požiadanie ju poskytnúť spotrebiteľom, okresnému úradu a Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Obsah technickej dokumentácie (§ 14 ods. 5 zákona  č. 137/2010 Z. z.):

 

 • hustotu výrobku v g/cm3,
 • obsah organických rozpúšťadiel vyjadrený hmotnostným zlomkom  kg/kg výrobku,
 • obsah celkového organického uhlíka v organických rozpúšťadlách vo výrobku vyjadrený hmotnostným zlomkom v kg/kg výrobku,
 • obsah neprchavých látok (sušiny) vo výrobku vyjadrený ako % hmotnosti z celkovej hmotnosti výrobku.

 

Podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na trh v SR  regulované výrobky (napr. farby, laky a výrobky s VOC určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí) len ak spĺňajú  ustanovené hraničné hodnoty pre maximálny obsah VOC (príloha 2 k vyhláške č. 127/2011 Z. z.) a ich obalyoznačené ustanoveným spôsobom (§ 3 ods. 2  zákona  č. 127/2011 Z. z.).

Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v SR regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o ich množstve a kvalite a predkladať tieto údaje inšpekcii každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok (ods. 10 zákona  č. 127/2011 Z. z.).

Obal regulovaného výrobku  musí byť označený etiketou, na ktorej sa uvedie (§3 ods. 2 vyhlášky č. 127/2011 Z. z.)

 

 • kategória a podkategória regulovaného výrobku,
 • hraničná hodnota pre najvyšší obsah VOC v g/l,
 • najvyšší obsah VOC v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie.