SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Bezpečnosť výrobkov, chemické látky, legislatíva pre ochranu spotrebiteľa.
Kozmetika PDF 

Od 11. júla 2013 smernicu o kozmetických výrobkoch nahradí NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Avšak, niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1223/2009, vzťahujúce sa na látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR), sú platné od 1. decembra 2010.  Hlavným cieľom tohto nariadenia je chrániť verejné zdravie tým, že zjednotí zákony a predpisy týkajúce sa kozmetických výrobkov v Európskej únii. Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre zloženie, označovanie a balenie kozmetických výrobkov v členských štátov EÚ.

Čítať celý článok...
 
Výrobky podľa REACH PDF 

Ak ste výrobcom alebo dovozcom výrobkov je možné, že pre Vás vyplývajú určité povinnosti v rámci REACH. Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) je najkomplexnejší právny predpis EU a je jedným z najprísnejších chemických regulačných systémov na svete. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné Nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach

Čítať celý článok...
 
Hračky PDF 

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

 

 

Nová európska smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek bola publikovaná 30. júna 2009 v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudla účinnosť 20. júla 2009. Implementácia smernice do legislatívy v členských štátoch EÚ musí byť vykonaná do 20. januára 2011.

V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá bezpečnosti hračiek a ich voľného pohybu v Spoločenstve a vzťahuje sa na výrobky navrhnuté alebo určené, či už výlučne alebo nie, na použitie pri hraní detí vo veku do 14 rokov - „hračky“ Cieľom tejto novej smernice, ktorá zdokonaľuje existujúce pravidlá obchodu s hračkami vyrobenými v EÚ alebo dovezenými na jej územie, je obmedzenie úrazov spôsobených hračkami a dosiahnutie dlhodobého prínosu v oblasti zdravia.

Čítať celý článok...
 
Chemická bezpečnosť výrobkov PDF 

Existuje široká škála rôznych chemických látok používaných v bežných výrobkoch a mnohé nebezpečné látky sa šíria do životného prostredia z výroby, používania a likvidácie výrobkov. Súčasťou nakladania s chemikáliami v  právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov je aj nakladanie s odpadmi, dizajn výrobkov a chemických látok, s cieľom znížiť nebezpečné účinky chemických látok vo výrobkoch.

Nové opatrenia bezpečnosti chemických látok vo výrobkoch sú zakotvené v rôznych legislatívnych predpisoch EÚ. Medzi posledné revidované nesporne patrí: Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006), Nová Smernica o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Komplexnejší prehľad legislatívy je uvedený v spodnej časti.

Čítať celý článok...