SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Substancje dzialajace szkodliwie na rozrodczosc PDF 

Rózne organizacje kontroli zdrowia pracowników, dla wielu dziesiatek lat zidentyfikowaly substancje chemiczne w srodowisku pracy, które mialy negatywny wplyw na reprodukcje i reprodukcijna zdolnosc mezczyzn i kobiet , lub dzieci kobiet, które byly narazone podczas ciazy.

Niektóre substancje nie zagrazaja zdrowie pracownika, ale moga wystapic niekorzystne skutki w zdrowie reprodukcyjne lub zdrowie potomstwa.
Substancje te sa okreslane jako dzialanie szkodliwe na rozrodczosc i czesto sa klasyfikowane jak substancje, które sa:

 • Wplyw na narzady rozrodcze (np. naruszenie regulacji hormonalnej);
 • Wplyw na komórki rozrodcze spowodowanych mutacjami w DNA lub uszkodzeniami chromosomów;
 • Wplyw na nienarodzone dziecko w lonie matki;
 • Wplyw na dziecko za posrednictwem mleka matki.

REACH &  CLP

Na podstawie rozporzadzenia REACH sa identyfikowane zgodnie z kryteriami okreslonymi w art. 57 substancje wzbudzajace szczególne duze obawy - SVHC (substances of very high concern), gdzie jednym z kryteriów przedstawiaja CMR substancje (rakotwórczy, mutagenny, dzialajacy szkodliwie na rozrodczosc)
Substancje zidentyfikowane jako "substancje wzbudzajace szczególnie duze obawy" (SVHC) beda musiec zakonczyc proces autoryzacji na podstawie nowych przepisów. 
Substancje te maja potencjal uzyskac to uprawnienie, lub moze uzyskac uprawnienie na ograniczone zastosowanie. Wiecej informacji na temat  substancji SVHC mozna znalezc na naszej stronie internetowej w czesci substancje wzbudzajace szczególnie duze obawy >>

Rozporzadzenie CLP opiera sie na globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i etykietowania substancji chemicznych (GHS) i implementuje przepisy systemu GHS do systemu prawnego UE.
Zgodnie z rozporzadzeniem CLP dzialanie szkodliwe na rozrodczosc obejmuje niekorzystny wplyw na funkcje rozrodcze i plodnosc u doroslych osobników plci meskiej i zenskiej oraz toksycznosc rozwojowa u potomstwa.
Dla celów klasyfikacji klasa zagrozenia „Dzialanie szkodliwe na rozrodczosc” dzieli sie na:

 • niekorzystny wplyw

- na funkcje rozrodcze i plodnosc lub
- na rozwój potomstwa;

 • wplyw na laktacje lub oddzialywanie szkodliwe na dzieci karmione piersia

Do celów klasyfikacji pod wzgledem dzialania szkodliwego na rozrodczosc, substancje zalicza sie do jednej z dwóch kategorii. W ramach kazdej kategorii wplyw na funkcje rozrodcze i plodnosc oraz na rozwój potomstwa rozwaza sie osobno. Ponadto wplyw na laktacje zalicza sie do odrebnej kategorii zagrozen.
KATEGORIA 1: Substancje dzialajace szkodliwie na rozrodczosc u ludzi, lub co do których istnieje domniemanie, ze dzialaja szkodliwie na rozrodczosc u ludzi
Substancje klasyfikuje sie w kategorii 1 dzialania szkodliwego na rozrodczosc, jezeli wiadomo, ze wywarly niekorzystny wplyw na funkcje rozrodcze i plodnosc, lub na rozwój potomstwa, lub gdy istnieja dowody z badan na zwierzetach, ewentualnie uzupelnione innymi informacjami, dajace wyrazne podstawy do przypuszczenia, ze substancja moze zaklócac rozrodczosc u czlowieka. Klasyfikacje substancji dalej róznicuje sie w zaleznosci od tego, czy dowody przemawiajace za dana klasyfikacja opieraja sie przede wszystkim na danych dotyczacych ludzi (kategoria 1A), czy danych dotyczacych zwierzat (kategoria 1B).

 • Kategoria 1A: Substancje dzialajace szkodliwie na rozrodczosc u ludzi. Klasyfikacja substancji w kategorii 1A jest w duzej mierze oparta na dowodach z badan ludzi.
 • Kategoria 1B: Substancje, co do których istnieje domniemanie, ze dzialaja szkodliwie narozrodczosc u ludzi. Klasyfikacja substancji w kategorii 1B jest w duzej mierze oparta na danych z badan przeprowadzonych na zwierzetach. Dane takie powinny dostarczac wyrazne dowody na niekorzystny wplyw na funkcje rozordcze i plodnosc lub na rozwój potomstwa, przy braku innych skutków toksycznych, lub w przypadku gdy niekorzystny wplyw na rozrodczosc wystepuje razem z innymi skutkami toksycznymi, nie uwaza sie go za wtórny niekonkretny skutek innych efektów toksycznych. Jednakze w przypadku gdy istnieja informacje oparte na analizie poszczególnych zjawisk, które rodza watpliwosci dotyczace znaczenia skutków dla czlowieka, bardziej wlasciwa moze byc klasyfikacja w kategorii 2.

KATEGORIA 2: Substancje, co do których podejrzewa sie, ze dzialaja szkodliwie na dla rozrodczosc u ludzi
Substancje klasyfikuje sie w kategorii 2 pod wzgledem dzialania szkodliwego na rozrodczosc, jezeli istnieja dowody z badan ludzi lub zwierzat doswiadczalnych, mozliwie uzupelnione innymi informacjami, swiadczace o niekorzystnym wplywie na funkcje rozrodcze i plodnosc, lub na rozwój potomstwa i w przypadku gdy dowody nie sa dosc przekonujace, by umiescic substancje w kategorii 1. Jezeli na skutek braków w badaniach dowody sa mniej przekonujace, klasyfikacja w kategorii 2 moglaby byc bardziej odpowiednia. Skutki takie nalezy zaobserwowac przy braku innych skutków toksycznych, lub, w przypadku gdy wystepuja razem z innymi skutkami toksycznymi, dzialania szkodliwego na rozrodczosc nie uwaza sie za wtórny skutek o charakterze niespecyficznym innych efektów toksycznych.

Kategoria zagrozen dla wplywu zwiazanego z laktacja:
Wplyw na laktacje lub oddzialywanie szkodliwe na dzieci karmione piersia przypisuje sie do pojedynczej odrebnej kategorii. Uznaje sie, ze dla wielu substancji nie ma informacji na temat mozliwosci wywarcia niekorzystnego wplywu na potomstwo poprzez mleko matki. Jednakze substancje wchlaniane przez organizm kobiety, w przypadku których wykazano, ze zaklócaja proces laktacji, lub które moga byc obecne (wraz z metabolitami) w mleku matki w ilosciach wystarczajacych, by wywolac obawe o zdrowie dziecka karmionego piersia, nalezy zaklasyfikowac i oznakowac w celu wskazania tego zagrozenia dla niemowlat karmionych piersia. Klasyfikacje te mozna oprzec na:

 • danych dotyczacych ludzi wskazujacych na zagrozenie dla dzieci karmionych piersia; lub
 • wynikach badan jedno- lub dwupokoleniowych na zwierzetach, które dostarczaja wyraznych dowodów na niekorzystny wplyw na potomstwo w wyniku przekazania substancji z mlekiem matki lub niekorzystny wplyw na jakosc mleka matki; lub
 • badaniach wchlaniania, metabolizmu, rozmieszczenia w ustroju i wydalania, które wskazuja na prawdopodobienstwo wystapienia substancji w mleku matki w ilosciach potencjalnie toksycznych.

Scenariusze narazenia sa jednym z glównych instrumentów kontroli narazenia pracowników na dzialanie substancji chemicznych. Biorac pod uwage znaczenia tego, Komisja Europejska zwrócila  sie do agencji o pomoc w gromadzeniu i analizowaniu danych na temat istniejacych dopuszczalnych wartosci narazenia na rakotwórcze, mutagenne substancje i substancji toksyczne dla reprodukcji (substancje CMR znane), od 27 panstw czlonkowskich oraz wybranych krajów spoza UE, w tym oceny metodologii , kryterii (naukowych, technicznych i spoleczno-ekonomicznych) i zasobów.

Dla tego celu zostal stworzony "Kwestionariusz w sprawie wartosci dopuszczalnych dla rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla reprodukcji", który zostal wyslany do krajowych miast kontaktowych 27 Panstw Czlonkowskich UE, Australia, Kanada, Japonia i USA.

Na podstawie kwestionariusza zostal  stworzony raport  „Exploratory Survey of Occupational Exposure Limits for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic substances at EU Member States Level“ gdzie jest lacze do listów w zalaczniku 1, dla wszystkich krajowych i europejskich limitów ekspozycji okreslonych dla CMR.(Kliknij tutaj aby zobaczyc tabele w formacie Excel).