SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Bezpečnost výrobků, chemické látky, legislativa pro ochranu spotřebitele.
Kozmetika PDF 

Kosmetické přípravky (ať už suroviny nebo hotové výrobky) jsou ovlivněny legislativou Evropské unie (EU): směrnice o kosmetických prostředcích 76/768/EHS, nové nařízení o kosmetickýh přípravcích  (ES č. 1223/2009), nařízení REACH (ES č. 1907/2006) a nařízení CLP (ES č. 1272/2008). Hotové kosmetické přípravky nebo kosmetické přísady musí být v souladu s těmito právními předpisy před tím, než jsou uvedeny na trh v EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích.
Směrnice o kosmetických prostředcích 76/768/EHS nabyla platnost v roce 1976 a popisovala hlavní pravidla pro složení, označování a balení kosmetických prostředků. Od 11.čerence 2013 směrnici o kosmetických prostředcích nahradí nařízení (ES) č. 1223/2009. Avšak některá ustanovení nařízení (ES) č. 1223/2009, vztahující se na látky, které jsou karcinogenní, mutagenní anebo toxické pro reprodukci (CMR), jsou platné od 1.prosince 2010.

Celý článek...
 
Předměty podle REACH PDF 

Nařízení REACH (ES č. 1907/2006) je nejkomplexnější právní předpis EU a je jedním z nejpřísnějších chemických regulačních systémů na světě. REACH se týká téměř každé společnosti, ale vzhledem k tomu, že samotné Nařízení obsahuje více než 800 stran a další tisíce stran manuálů a pokynů,  mnohé firmy (především výrobci nebo dovozci předmětů, kteří přímo nevyrábí chemické látky nebo směsi) nemají přesnou představu o svých povinnostech.
Pokud jste výrobcem nebo dovozcem předmětů, je možné, že pro Vás vyplývají určité povinnosti v rámci REACH. Tyto stránky Vám pomohou pochopit klíčoé problémy, které musíte zvážit, aby jste věděli, jak splnit zákonné požadavky podle nové chemické legislativy REACH.

Celý článek...
 
Hračky PDF 

Nová evropská směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček byla publikovaná 30.června 2009 v Úředním věstníku Evropské unie a nabyla účinnosti 20.července 2009. Implementace směrnice do legislativy v členských státech EU musí být provedena do 20.ledna 2011.
V této směrnici se stanoví pravidla bezpečnosti hraček a jejich volného pohybu ve Společenství a vztahuje se na výrobly navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let – „hračky“. Cílem této nové směrnice, která zdokonaluje existující pravidla obchodu s hračkami vyrobenými v EU nebo dovezenými na její území, je omezení úrazů způsobených hračkami a dosažení dlouhodobého přínosu v oblasti zdraví.

Celý článek...
 
Chemická bezpečnost předmětů PDF 

Existuje široká škála různých chemických látek používaných v běžných předmětech a mnohé nebezpečné látky se šíří do životního prostředí z výroby, používání a likvidace předmětů. Součástí nakládání s chemikáliemi v právních předpisech EU týkajících se bezpečnosti předmětů je i nakládání s odpady, design předmětů a chemických látek, s cílem snížit nebezpečné účinky chemických látek v předmětech.
Nová opatření bezpečnosti chemických látek v předmětech jsou zakotveny v růtných legislativních předpisech EU. Mezi poslední revidované nesporně patří: nařízení REACH (ES č. 1907/2006), nová směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebních výrobcích, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Komplexnější přehled legislativy je uveden níže.

Celý článek...