SKPolish (Poland)Čeština (Česká republika)EN
Bezpečnosť výrobkov, chemické látky, legislatíva pre ochranu spotrebiteľa.
Kozmetika PDF 

Nové stránky

 

 

Od 11. júla 2013 smernicu o kozmetických výrobkoch nahradí NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Avšak, niektoré ustanovenia nariadenia (ES) č. 1223/2009, vzťahujúce sa na látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu (CMR), sú platné od 1. decembra 2010.  Hlavným cieľom tohto nariadenia je chrániť verejné zdravie tým, že zjednotí zákony a predpisy týkajúce sa kozmetických výrobkov v Európskej únii. Toto nariadenie ustanovuje pravidlá pre zloženie, označovanie a balenie kozmetických výrobkov v členských štátov EÚ.

Čítať celý článok...
 
Výrobky podľa REACH PDF 

Nové stránky

 

 

Ak ste výrobcom alebo dovozcom výrobkov je možné, že pre Vás vyplývajú určité povinnosti v rámci REACH. Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006) je najkomplexnejší právny predpis EU a je jedným z najprísnejších chemických regulačných systémov na svete. REACH sa dotýka takmer každej spoločnosti, ale vzhľadom na to, že samotné Nariadenie obsahuje viac ako 800 strán a spolu s tisíckami strán manuálov a usmernení mnohé firmy (predovšetkým výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov, ktorí priamo nevyrábajú chemické látky alebo zmesi) nemajú presnú predstavu o svojich povinnostiach

Čítať celý článok...
 
Hračky PDF 

Nové stránky

 

 

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

  • Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov.
  • Analýza povinností vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek.
  • Zastupovanie Vašej spoločnosti vo veci konzultácií s kompetentnými štátnymi inštitúciami
Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

 

 

Nová európska smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek bola publikovaná 30. júna 2009 v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudla účinnosť 20. júla 2009. Implementácia smernice do legislatívy v členských štátoch EÚ musí byť vykonaná do 20. januára 2011.

V tejto smernici sa ustanovujú pravidlá bezpečnosti hračiek a ich voľného pohybu v Spoločenstve a vzťahuje sa na výrobky navrhnuté alebo určené, či už výlučne alebo nie, na použitie pri hraní detí vo veku do 14 rokov - „hračky“ Cieľom tejto novej smernice, ktorá zdokonaľuje existujúce pravidlá obchodu s hračkami vyrobenými v EÚ alebo dovezenými na jej územie, je obmedzenie úrazov spôsobených hračkami a dosiahnutie dlhodobého prínosu v oblasti zdravia.

 

V smernici sú stanovené prechodné obdobia:

  • 2 roky: počas tohto prechodného obdobia (do 20. júla 2011) môžu byť použitá nová aj stará smernica. Povinnosti podľa novej smernice sa vzťahujú na hračky uvedené na trh po 20. júli 2011. Hračky spĺňajúce ustanovenia starej smernice č. 88/378/EHS môžu zostať na trhu, ak boli uvedené na trh pred 20. júlom 2011.
  • 4 roky: pre požiadavky týkajúce sa chemických látok (až do 20 júla 2013) Hračky, ktoré nie sú v súlade s novými chemickými požiadavkami, môžu byt sprístupnené na trhu, ak spĺňajú chemické požiadavky smernice 88/378/EHS a boli uvedené na trh pred 20. júlom 2013

 

Hlavné zmeny v porovnaní s pôvodnou smernicou o hračkách 88/378/EHS, sú:

  • ES vyhlásenie o zhode: Každá hračka, ktorá sa má umiestniť na trh, sa podrobuje postupu posudzovania zhody V novej smernici je pridaná požiadavka na ES vyhlásenie o zhode vypracované výrobcom.
  • Hodnotenie bezpečnosti/hodnotenie rizík: Musí byť vykonané špecifické hodnotenie bezpečnosti / hodnotenie rizík. Výrobcovia sú povinní zisťovať všetky riziká (chemické, fyzikálne, mechanické, elektrické, horľavé, hygienické a rádioaktívne nebezpečenstvo), ktoré hračka môže predstavovať. V prípade chemických látok zahŕňa posúdenie pravdepodobnosti výskytu zakázaných alebo obmedzených látok v hračke, a výrobcovia by mali byť povinní uchovávať toto posúdenie bezpečnosti v technickej dokumentácii, aby orgány dohľadu nad trhom mohli účinne vykonávať svoje úlohy. Dokument o posúdení bezpečnosti musí výrobca uchovávať v technickej dokumentácii desať rokov po umiestnení hračky na trh.
  • Kontrola výroby: V smernici sú uvedené požiadavky na kontrolu výroby. Vnútorná kontrola výroby je založená na vlastnej zodpovednosti výrobcu a vyžaduje vlastné overovanie a monitorovanie výrobného procesu výrobcom tak, aby zabezpečil zhodu vyrábaných výrobkov
  • Špecifické chemické požiadavky sú uvedené v prílohe II bod 3 chemické vlastnosti. Hračky musia byt navrhnuté a vyrobené tak, aby nepredstavovali žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské zdravie z dôvodu expozície chemickým látkam alebo zmesiam, z ktorých sú hračky zložené alebo ktoré obsahujú a všetky hračky musia spĺňať všeobecné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa chemických látok (tieto právne predpisy sú veľmi rozsiahle ale dôležitý právny predpis je nariadenie č. 1907/2006 (REACH)).
  • Požiadavky na hračky predávané s jedlom: Hračky nachádzajúce sa v jedle alebo zmiešané s jedlom musia mať svoj vlastný obal. Tento obal pri dodaní musí mať také rozmery, aby nedošlo k jeho prehltnutiu a/alebo vdýchnutiu.


Komisia EÚ vydala príručku (Príručka na uplatňovanie smernice) , ktorá má slúžiť ako manuál pre všetky strany, ktorých sa priamo alebo nepriamo dotýka smernica 2009/48/ES. Cieľom tejto príručky je poskytnúť poučenie, ako zabezpečiť, aby informácie uvedené v návode na používanie a upozornenia boli spotrebiteľom, ktorí hračku kupujú alebo sa s ňou hrajú, prístupné a zrozumiteľné, aby mohli hračku náležite a bezpečné používať.

 

63 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 16. februára 2011 o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

162 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 25. februára 2010, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

 
Chemická bezpečnosť výrobkov PDF 

Existuje široká škála rôznych chemických látok používaných v bežných výrobkoch a mnohé nebezpečné látky sa šíria do životného prostredia z výroby, používania a likvidácie výrobkov. Súčasťou nakladania s chemikáliami v  právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov je aj nakladanie s odpadmi, dizajn výrobkov a chemických látok, s cieľom znížiť nebezpečné účinky chemických látok vo výrobkoch.

Nové opatrenia bezpečnosti chemických látok vo výrobkoch sú zakotvené v rôznych legislatívnych predpisoch EÚ. Medzi posledné revidované nesporne patrí: Nariadenie REACH (ES č. 1907/2006), Nová Smernica o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Komplexnejší prehľad legislatívy je uvedený v spodnej časti.

Čítať celý článok...